Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Förhandlingar

Förhandlingar

Fred. 18.1 kl. 09.00

Mål Nr. A 137/17 (1:1)

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ./. Sveriges Byggindustrier (för inte talan), Contender Aktiebolag och Sjöhjälten i Stockholm AB (f.d. Contender Demolering Aktiebolag)
 
Fråga om huvudsakligen kollektivavtalstolkning. Två bolag har med Svenska Byggnadsarbetareförbundet slutit s.k. hängavtal och därutöver löneöverenskommelser om viss timlön. Tvist har uppkommit dels om vilka arbetstagarkategorier som omfattas av löneöverenskommelserna, dels om innebörden av vissa lönebestämmelser i byggavtalet.

Tisd. 29.1 med forts. onsd. 30.1 och torsd. 31.1 kl. 09.00 alla dagarna; INSTÄLLT

Mål Nr. A 51/18 (3:1)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. Almega Tjänsteförbunden och ISS Facility Services AB
 
Talan om ogiltigförklaring av avskedande m.m. Tre biljettkontrollanter har blivit avskedade med hänvisning till att de varit overksamma under betald arbetstid och att de utfört skenkontroller i syfte att dölja sådan overksam tid. Fråga om det funnits laga skäl eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Tisd. 29.1 kl. 09.00

Mål Nr. A 114/17, A 115/17 och A 116/17 (2:1)

Svenska Målareförbundet ./. Ekholmens Puts & Måleri FS AB
 
Lönefordran m.m. Målet rör tre arbetstagare. Fråga om dessa arbetstagare varit anställda hos svarandebolaget och om de i så fall haft rätt till viss lön och väntetidsersättning.

Onsd. 6.2 kl. 09.00

Mål Nr. A 19/18 (3:1)

Svenska Musikerförbundet ./. Svensk Scenkonst
 
Fråga om parterna har träffat kollektivavtal om s.k. avtalstryck och om Svensk Scenkonst i så fall har brutit mot det.

Tisd. 12.2 med forts. onsd. den 13.2 kl. 09.00 båda dagarna; INSTÄLLT

Mål Nr. A 58/18 (2:1)

Huddinge Lokala Samorganisation (LS) ./. Logistik och Distribution i Norden AB
 
Fordran på övertidsersättning, ersättning för obekväm arbetstid, traktamente samt utlägg. Även fråga om ett flertal olika brott mot anställningsskyddslagen, MBL och diskrimineringslagen.

Torsd. 14.2 kl. 09.00

Mål Nr. A 97/18 (1:1)

Polisförbundet ./. Staten genom Polismyndigheten
 
En arbetstagare har blivit uppsagd från sin anställning som polisassistent, med hänvisning till personliga skäl. Uppsägningen har föregåtts av att arbetsgivaren, Polismyndigheten, i enlighet med säkerhetsskyddslagen beslutat att arbetstagaren inte längre skulle vara behörig att inneha en säkerhetsklassad anställning. Fråga om säkerhetsskyddsbeslutet som sådant utgör saklig grund för uppsägning eller, om så inte är fallet, om omständigheterna som legat till grund för beslutet utgör saklig grund. Även fråga om arbetsgivaren agerat i strid med den s.k. tvåmånadersregeln.

Tisd. 19.2 kl. 09.00

Mål Nr. B 4/17 (3:2)

HVB-NOUR AB ./. S.H.T.
 
Fråga om det har förelegat skäl för avskedande av en behandlingsassistent vid HVB-hem.

Onsd. 20.2 kl. 09.00

Mål Nr. A 46/18, A 47/18 och A 48/18 (2:2)

Ledarna ./. Medieföretagen, V-TAB AB, Stampen Local Media Försäljnings AB och Stampen Lokala Medier Aktiebolag
 
Tre bolag inom en mediekoncern har avtalat med ett antal arbetstagare om arbetsbefriad uppsägningstid alternativt avgångsvederlag. Fråga om arbetstagarna fått korrekt ersättning enligt avtalen med hänsyn tagen till bolagens rekonstruktion och ackord.

Torsd. 21.2 kl. 13.00 med forts. fred. 22.2 kl. 09.00

Mål Nr. A 35/18 (3:1)

Svenska Elektrikerförbundet ./. Almega Tjänsteförbunden och Stanley Security Sverige AB
 
Talan om månadslönetillägg samt skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott. Fråga om bestämmelser i företagsavtal om prestationslönesystem och bonussystem för tekniker omfattar låstekniker och, om så är fallet, om en av låsteknikerna har rätt till månadslönetillägg enligt dessa bestämmelser i förening med utformningen av hans anställningsavtal alternativt enbart med stöd av anställningsavtalet. Även fråga om brott mot de nämnda bestämmelserna kan grunda rätt till skadestånd för förbundet och låsteknikern.

Torsd. 21.2 kl. 09.00

Mål Nr. A 109/17 (1:2)

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ./. Almega Bemanningsföretagen och Wikan Personal Väst AB
 
Fråga om en arbetsgivare brutit mot bemanningsavtalet genom att inte betala traktamente till en arbetstagare när denne under en viss period utfört arbete hos ett kundföretag. Tvisten rör tolkning av kollektivavtalet och därutöver bl.a. var arbetstagaren haft sitt boende.

Tisd. 5.3 kl. 09.00

Mål Nr. A 105/18 (1:1)

Svenska Målareförbundet ./. SSM Måleri AB
 
Fråga om en arbetstagare blivit avskedad och om detta i så fall har skett utan att det ens funnits saklig grund för uppsägning. Även fråga om arbetstagaren stått till arbetsgivarens förfogande för arbete under viss tidsperiod samt om arbetsgivarens underlåtenheten att utbetala lön för den aktuella tidsperioden inneburit kollektivavtalsbrott.

Tisd. 5.3 kl. 09.00

Mål Nr. B 78/18 (2:2)

Hudiksvalls kommun ./. P.M.
 
Fråga om en lärare slagit en elev och om laga skäl för avskedande i så fall funnits.

Tisd. 12.3 med forts. onsd. 13.3 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 120/17 (4:2)

Livsmedelsarbetareförbundet ./. Grönsaksbolaget Berger & Co Aktiebolag
 
Fråga om ett bolag i livsmedelsbranschen har gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att inte betala viss ob- och övertidsersättning till tre arbetstagare. Även fråga om anspråken är preskriberade.

Torsd. 14.3 kl. 09.00

Mål Nr. A 71/18 (3:2)

Fackförbundet ST ./. Staten genom Göteborgs universitet
 
Fråga om det funnits förutsättningar för arbetsgivaren att utfärda disciplinpåföljd.

Onsd. 20.3 med forts. fred. 22.3 kl. 09.30 båda dagarna

Mål Nr. A 92/18 (4:1)

GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch ./. Industriarbetsgivarna och Setra Trävaror AB
 
En facklig förtroendeman har sökt och beviljats ledighet för fackligt arbete enligt förtroendemannalagen. Sedan bolaget gjort löneavdrag för en del av den tid, som förtroendemannen varit frånvarande från arbetet, har tvist uppkommit om förtroendemannen sökt och beviljats ledighet för hela den tid som han varit frånvarande eller endast fram till tidpunkten som arbetsgivaren gjort löneavdrag.

Tisd. 2.4 med forts. onsd. 3.4 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 98/18 (2:1)

Svenska Elektrikerförbundet ./. Installatörsföretagen och E.L. AB
 
Fråga om ett bolag vid löneutbetalning och utbetalning av semesterersättning olovligen utfört viss kvittning. Även fråga om en tillämpning av differentierade löneperioder om fyra respektive fem veckor utgör kollektivavtalsbrott.

Tisd. 9.4 med forts. onsd. 10.4 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 21/18 (3:1)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. Almega Tjänsteförbunden och Solreneriet AB
 
Seko har träffat två olika kollektivavtal, spårtrafikavtalet och serviceentreprenadavtalet, med Almega Tjänsteförbunden. Fråga om Solreneriet AB har brutit mot spårtrafikavtalet genom att tillämpa serviceentreprenadavtalet för arbetstagare som arbetar med affischering avseende reklam i tunnelbanetåg.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15