Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Förhandlingar

Förhandlingar

Tisd. 24.4 kl. 09.00

Mål Nr. A 74/17 (2:1)

Handelsanställdas förbund ./. Arbetsgivarföreningen KFO och Coop Norrbotten ekonomisk förening
 
En arbetstagare vid en Coop-butik har avskedats sedan han beställt och tagit hem byggvaror från arbetet för ett privat bygge. Fråga om arbetstagaren agerat i strid med arbetsgivarens regler för personalinköp och om det har funnits laga grund för avskedandet.

Onsd. 2.5 med forts. torsd. 3.5 och fred. 4.5 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. B 68/17 (2:1)

I.H., S-Å.H., F.H. och O.S ./. Wikströms Lås Protectum i Falkenberg AB
 
Fyra personer som tidigare har varit anställda i ett låsföretag, har tillsammans startat ett nytt låsföretag. Fråga om krav på skadestånd och avtalsvite för brott mott dels mot lojalitetsplikten alternativt företagshemlighetslagen, dels mot en avtalad konkurrensklausul.

Torsd. 3.5 med forts. fred. 4.5 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 56/17 (4:2)

Svenska Hamnarbetarförbundet ./. Sveriges Hamnar och Logent Ports & Terminals AB
 
Brott mot turordningsreglerna? Fråga om hur behovsanställda hamnarbetares anställningstid ska beräknas vid fastställande av turordning.

Tisd. 8.5 kl. 09.00

Mål Nr. A 46/17 (2:2)

Diskrimineringsombudsmannen ./. Almega Tjänsteföretagen och Semantix Tolkjouren AB
 
Ett tolkföretag avbröt en anställningsintervju med en kvinnlig tolk som hade gjort förfrågan om arbete hos företaget, sedan kvinnan - med hänvisning till sin religion - inte tog en manlig företrädare för företaget i hand när de hälsade på varandra. Fråga om beslutet att avbryta intervjun inneburit diskriminering.

Tisd. 8.5 med forts. onsd. den 9.5 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. B 4/17 (3:2)

HVB-NOUR AB ./. S.H.T.
 
Fråga om det har förelegat skäl för avskedande av en behandlingsassistent vid HVB-hem.

Onsd. 9.5 kl. 09.00

Mål Nr. B 105/17 (1:1)

Region Gotland ./. B.H.
 
En tandhygienist har blivit avskedad sedan han skickat mejl till Migrationsverket med viss information om patienter som han undersökt. Fråga om det funnits laga grund

Onsd. 23.5 kl. 09.00

Mål Nr. A 196/15 (4:1)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. Almega Tjänsteförbunden och MTR Stockholm AB
 
Fråga hur en viss procentuell sysselsättningsgrad som anges för en deltidsanställd arbetstagare i kollektivavtal och anställningsavtal ska tolkas. Även fråga om arbetsgivaren gjort sig skyldig till diskriminering enligt lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

Torsd. 24.5 kl. 09.00

Mål Nr. A 71/17 (3:2)

Polisförbundet ./. Staten genom Arbetsgivarverket
 
Fråga om arbete som ordförande i en ideell förening som ger stöd och hjälp åt personer som anser sig ha varit utsatta för brott är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, för en polis som bl.a. arbetar i receptionen.

Tisd. 29.5 med forts. onsd. 30.5 och torsd. 31.5 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 52/17 (4:1)

Medieföretagen och Stampen Lokala Medier Aktiebolag ./. Svenska Journalistförbundet
 
Tvisten gäller fråga om f.d. anställda vid ett medieföretag har erhållit korrekt ersättning med hänsyn taget till bolagets rekonstruktion och ackord.

Onsd. 30.5 med forts. torsd. 31.5 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. B 24/17 (3:1)

Intersolia Ltd ./. K.S.
 
En säljare lämnade sin anställning genom överenskommelse med arbetsgivaren. Efter överenskommelsen men innan den överenskomna uppsägningstiden löpte ut, avskedades säljaren på grund av påståenden om illojalitet. Nu fråga om fordran på återbetalning av lön samt fastställelse av om avskedandet varit lagligen grundat.

Fred. 1.6 kl. 09.00

Mål Nr. A 161/16 (1:1)

Pilotförening ./. Svenska Flygbranschen och Braathens Regional Airways AB
 
Ett flygbolag har genomfört praktisk utbildning av piloter som är anställda hos ett annat bolag. Frågan är om piloterna därigenom har utfört arbete för flygbolagets räkning eller i flygbolagets verksamhet och om bolaget därför varit förhandlingsskyldigt enligt 38 § medbestämmandelagen.

Torsd. 7.6 med forts. fred. 8.6 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 157/16 (1:2)

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ./. Sveriges Byggindustrier och Peab Sverige AB
 
En anställd byggarbetare som arbetar heltid som fackligt förtroendevald med kontorsplats på arbetsgivarens Göteborgskontor får inte längre den reskostnadsersättning för resor utanför arbetstid till och från bostaden, som han tidigare fått i enlighet med Byggavtalet. Frågan är om den aktuella reskostnadsersättningen är en sådan ersättning som en fackligt förtroendevald är berättigad att bibehålla enligt 4 § förtroendemannalagen.

Onsd. 13.6 kl. 09.00

Mål Nr. A 109/17 (1:2)

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ./. Almega Bemanningsföretagen och Wikan Personal Väst AB
 
Fråga om en arbetsgivare brutit mot bemanningsavtalet genom att inte betala traktamente till en arbetstagare när denne under en viss period utfört arbete hos ett kundföretag. Tvisten rör tolkning av kollektivavtalet och därutöver bl.a. var arbetstagaren haft sitt boende.

Torsd. 14.6 kl. 09.00

Mål Nr. A 47/17 (3:2)

Svensk Pilotförening ./. Svenska Flygbranschen och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
 
Skadeståndstalan på grund av brott mot förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen och kollektivavtal. SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera olika flygbolag utan föregående förhandling. Efter förhandling mellan parterna har SAS betalat visst skadestånd. Fråga dels om förhandlingsskyldighet förelegat avseende inhyrningen från ett visst flygbolag, dels om det som förekom vid förhandlingen och SAS betalning av skadestånd innebär att SAS fullgjort sin skadeståndsskyldighet avseende inhyrningen från de två flygbolag skadeståndstalan gäller.

Fred. 15.6 med forts. månd. 18.6, tisd. 19.6 och onsd. 20.6 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 36/16 (4:1)

Fastighetsanställdas Förbund ./. Arbetsgivarförbundet Pacta (för ej talan) och Växjöbostäder AB
 
Fråga om det föreligger saklig grund för uppsägning av en miljövärd på grund av nedsättningar i arbetsförmågan till följd av sjukdom.

Tisd. 19.6 kl. 09.00

Mål Nr. A 150/17 (2:2)

Polisförbundet ./. Staten genom Polismyndigheten
 
Talan om ogiltigförklarande av avskedande samt skadestånd. En polis har blivit avskedad med hänvisning till att han ska ha gjort sig skyldig till viss brottslighet. Fråga om det förelegat laga skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Tisd. 28.8 kl. 09.00

Mål Nr. A 48/17 (2:2)

Svensk Pilotförening ./. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
 
Fråga om en pilot omfattas av den sk. FC-regeln i pensionsavtalet vid beräkning av ålderspension.

Tisd. 4.9 med forts. onsd. 5.9 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 114/17, A 115/17 och A 116/17 (2:1)

Svenska Målareförbundet ./. Ekholmens Puts & Måleri FS AB
 
Lönefodran m.m. Målet rör tre arbetstagare. Fråga om dessa arbetstagare varit anställda hos svarandebolaget och om de i så fall haft rätt till viss lön och väntetidsersättning.

Onsd. 5.9 kl. 09.00

Mål Nr. B 1/18 (1:1)

Mat-Expressen i Kalmar AB ./. J.K.
 
En arbetstagare har uteblivit från arbetet efter en diskussion om semesterns förläggning. Fråga om arbetstagaren får anses ha sagt upp sig själv alternativt självmant har lämnat anställningen eller om han blivit uppsagd eller avskedad av arbetsgivaren och om det i så fall förelegat saklig grund för uppsägning eller laga skäl för avskedande.

Tisd. 11.9 kl. 09.00

Mål Nr. A 106/17 (2:1)

Sveriges Ingenjörer ./. Almega Tjänsteförbunden och Crane AB
 
Krav på ekonomiskt skadestånd med påstående om att arbetsgivaren har brutit mot en i anställningsavtalet intagen klausul om lönerevision med beaktande av valutaförändringar.

Onsd. 12.9 med forts. torsd. 13.9 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 15/17 (3:2)

Diskrimineringsombudsmannen ./. BiTA Service Management AB
 
En kvinna påtalade för sin blivande arbetsgivare, vid ingående av anställningsavtalet, att hon var gravid. Fråga om arbetstagaren, vars provanställning avslutades i förtid, missgynnats av skäl som har samband med kön.

Onsd. 12.9 med forts. torsd. 13.9 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 57/17 (1:1)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. Sveriges Byggindustrier och Peab Asfalt AB
 
Ett förbund har, med stöd av en kollektivavtalsbestämmelse om lönegranskning, från ett bolag begärt att få ut lönelistor för samtliga arbetstagare inom avtalets tillämpningsområde, utvisande namn, personnummer och aktuella löneuppgifter. Bolaget har motsatt sig detta såvitt avser utanförstående arbetstagare. Detta med hänvisning till att ett utlämnande av de begärda uppgifterna skulle strida mot personuppgiftslagen (PuL). Den huvudsakliga tvisten gäller om förbundet vid en intresseavvägning enligt 10 § f) PuL har rätt att få del av de begärda uppgifterna och om bolaget därmed brutit mot kollektivavtalet.

Tisd. 18.9 kl. 09.00

Mål Nr. B 117/17 (1:2)

N.S. ./. M.B.
 
Fordran på lön och semesterersättning till en fd anställd vid en livsmedelsbutik.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15