Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Förhandlingar

Förhandlingar

Onsd. 12.9 med forts. torsd. 13.9 kl. 9:00 och tisd. 16.10 kl. 11:00

Mål Nr. A 15/17 (3:2)

Diskrimineringsombudsmannen ./. BiTA Service Management AB
 
En kvinna påtalade för sin blivande arbetsgivare, vid ingående av anställningsavtalet, att hon var gravid. Fråga om arbetstagaren, vars provanställning avslutades i förtid, missgynnats av skäl som har samband med kön.

Onsd. 17.10 kl. 09.00; INSTÄLLT

Mål Nr. A 13/18 (2:1)

Hotell- och restaurangfacket ./. Visita (för ej talan) och Hotell Focus Aktiebolag
 
En anställd har sagt upp sig från sin anställning och gjort gällande att bolagets ägare utsatt henne för sexuella ofredanden och att hon därför inte kan arbeta kvar. Frågan i målet är om uppsägningen berott på att arbetstagaren utsatts för sexuella trakasserier av bolagets ägare och om hon med anledning av detta har rätt till diskrimineringsersättning samt om hon genom det sätt som anställningen avslutats har rätt till allmänt skadestånd och ekonomiskt skadestånd för den lön hon gått miste om.

Torsd. 18.10 med forts. fred. 19.10 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 56/17 (4:2)

Svenska Hamnarbetarförbundet ./. Sveriges Hamnar och Logent Ports & Terminals AB
 
Brott mot turordningsreglerna? Fråga om hur behovsanställda hamnarbetares anställningstid ska beräknas vid fastställande av turordning.

Torsd. 18.10 kl. 09.00

Mål Nr. A 97/17 (1:1)

Svenska Målareförbundet ./. PeHo Handelsbolag, T.H. och H.P.
 
Fråga om ett handelsbolag och dess bolagsmän är skyldigt att betala hängavtalsavgift.

Onsd. 24.10 med forts. torsd. 25.10 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. B 133/17 (1:2)

K.G. ./. Kosta Boda Art Hotel AB
 
Fråga om det har funnits saklig grund för uppsägning av en bagare. Mellan parterna är tvistigt dels om uppsägningen, såsom arbetsgivaren hävdat, skett pga arbetsbrist eller om personliga skäl varit den verkliga grunden för uppsägningen (s.k. fingerad arbetsbrist), dels om arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet.

Tisd. 6.11 med forts. onsd. 7.11 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. B 12/18 (4:1)

Sollentuna Cab AB ./. E.K.
 
Fråga om taxichaufför har erhållit full lön för sitt arbete.

Onsd. 7.11 med forts. torsd. 8.11 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 49/17 (1:1)

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ./. SIA ”BTK BUVE”
 
Ett lettiskt bolag har med förbundet ingått ett hängavtal. Frågan är om bolaget brutit mot kollektivavtalet genom att inte betala ut bl.a. kollektivavtalsenlig lön till de lettiska arbetstagare som utstationerats av bolaget för arbete i Sverige och om bolaget därmed är skyldigt att betala allmänt skadestånd till förbundet.

Tisd. 13.11 med forts. onsd. 14.11, torsd. 15.11 och fred. 16.11 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 52/17 (4:1)

Medieföretagen och Stampen Lokala Medier Aktiebolag ./. Svenska Journalistförbundet
 
Tvisten gäller fråga om f.d. anställda vid ett medieföretag har erhållit korrekt ersättning med hänsyn taget till bolagets rekonstruktion och ackord.

Tisd. 13.11 kl. 09.00

Mål Nr. A 109/17 (1:2)

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ./. Almega Bemanningsföretagen och Wikan Personal Väst AB
 
Fråga om en arbetsgivare brutit mot bemanningsavtalet genom att inte betala traktamente till en arbetstagare när denne under en viss period utfört arbete hos ett kundföretag. Tvisten rör tolkning av kollektivavtalet och därutöver bl.a. var arbetstagaren haft sitt boende.

Tisd. 27.11 med forts. onsd. 28.11 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 120/17 (4:2)

Livsmedelsarbetareförbundet ./. Grönsaksbolaget Berger & Co Aktiebolag
 
Fråga om ett bolag i livsmedelsbranschen har gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att inte betala viss ob- och övertidsersättning till tre arbetstagare. Även fråga om anspråken är preskriberade.

Tisd. 4.12 med forts. onsd. 5.12, torsd. 6.12 och fred. 7.12 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 152/17 (1:1)

Sveriges Ingenjörer ./. Staten genom Arbetsgivarverket
 
En generaldirektör har avskedats, med hänvisning till att hon grovt åsidosatt sina åligganden mot regeringen då hon gjort sig skyldig till brott i anställningen (enligt godkänt strafföreläggande). Mellan parterna är tvistigt om det funnits laga grund för avskedandet och då bl.a. tvistigt om arbetstagaren har gjort sig skyldig till det omtvistade brottet, om staten agerat i strid med den s.k. tvåmånadersregeln och om staten varit förhindrad att avskeda arbetstagaren då arbetsgivaren redan vidtagit en arbetsrättslig åtgärd.

Onsd. 5.12 med forts. torsd. 6.12 och fred. 7.12 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 35/18 (3:1)

Svenska Elektrikerförbundet ./. Almega Tjänsteförbunden och Stanley Security Sverige AB
 
Talan om månadslönetillägg samt skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott. Fråga om bestämmelser i företagsavtal om prestationslönesystem och bonussystem för tekniker omfattar låstekniker och, om så är fallet, om en av låsteknikerna har rätt till månadslönetillägg enligt dessa bestämmelser i förening med utformningen av hans anställningsavtal alternativt enbart med stöd av anställningsavtalet. Även fråga om brott mot de nämnda bestämmelserna kan grunda rätt till skadestånd för förbundet och låsteknikern.

Tisd. 18.12 med forts. onsd. 19.12 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 5/18 (1:2)

Svenska Hamnarbetarförbundet ./. Sveriges Hamnar och APM Terminals Gothenburg AB
 
Fordran på uppsägningslön. Fråga om fem stycken uppsagda arbetstagare haft en överenskommelse med arbetsgivaren om att få tillgodoräkna sig anställningstid hos en tidigare arbetsgivare, och om arbetstagarna ifråga därmed har rätt till ytterligare uppsägningslön.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15