Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Förhandlingar

Förhandlingar

Fred. 2.9 kl. 09.00

Mål Nr. A 136/21 (4:2)

Diskrimineringsombudsmannen ./. Region Västmanland
 
Fråga om en sjuksköterska blivit missgynnad pga. att hon varit föräldraledig i samband med arbetsgivarens lönerevision för 2021.

Onsd. 7.9 kl. 09.00

Mål Nr. A 69/21 och A 70/21 (4:1)

Unionen ./. Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige och Emmaboda Glas AB
 
En arbetsgivare (bolag) har ansökt och beviljats företagsrekonstruktion. Två arbetstagare har efter beslutet om företagsrekonstruktion sagts upp p.g.a. arbetsbrist. Företagsrekonstruktionen avslutades senare med att offentligt ackord fastställdes. Tvisten gäller om arbetstagarnas fordringar omfattas av det offentliga ackordet.

Onsd. 7.9 kl. 09.00

Mål Nr. A 142/21 (2:2)

Svensk Pilotförening ./. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
 
Ett flygbolag har brutit mot en bestämmelse i kollektivavtal om inhyrningskvot avseende externa flygbolag. Fråga om storleken på det allmänna skadestånd som flygbolaget på grund härav ska åläggas att betala till motparten i kollektivavtalet.

Tisd. 13.9 kl. 09.00

Mål Nr. A 137/21 (2:1)

Svenska Målareförbundet ./. Måleriföretagen i Sverige och TPM Industrimålning Aktiebolag
 
Svenska Målareförbundet har i samband med förhandling för utläggning av lön begärt att ett bolag bundet av måleriavtalet skulle tillhandahålla vissa uppgifter. Fråga om bolaget bort förstå att Svenska Målareförbundet avsåg kontrollera efterlevnaden av kollektivavtalet samt om bolaget enligt måleriavtalet varit skyldig att utge uppgifterna.

Onsd. 14.9 med forts. torsd. 15.9 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 116/21 (1:1)

Stockholms Lokala Samorganisation ./. Byggföretagen och Stabile Bygg & Ställningar AB
 
Fråga om ett bolag kränkt fyra arbetstagares föreningsrätt genom att vid en arbetsbristuppsägning inte ordna arbete åt dem hos annan arbetsgivare, vilket bolaget, enligt käranden ordnat för andra anställda som efter uppmaning av bolaget lämnat sin fackliga organisation. Beträffande en av arbetstagarna är det därutöver tvistigt om bolaget kränkt dennes föreningsrätt genom att även ha kontaktat Migrationsverket i syfte att få honom utvisad.

Tisd. 27.9 kl. 09.00

Mål Nr. A 170/21 (2:1)

GS Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch ./. Gröna arbetsgivare och Skogsvårdarna i Uppland AB
 
Kollektivavtalsbrott. Ett skogsbolag har hyrt ut bostad åt två säsongsanställda arbetstagare under anställningstiden. Tvist har uppkommit om uthyrningen omfattats av bestämmelser om tjänstebostad i kollektivavtal, och om bolaget i så fall har brutit mot kollektivavtalet genom att betinga sig hyra med högre belopp än vad som varit tillåtit enligt avtalet.

Tisd. 27.9 med forts. onsd. 28.9 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 95/21 och A 143/21 (3:2)

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ./. VVS & Rör-Jour Bromma AB
 
Fråga om en VVS-montör som inte arbetat ändå stått till förfogande för arbete, om VVS-montören avskedats eller själv frånträtt anställningen genom frånvaron och om arbetsgivaren betalat lön och andra ersättningar som VVS-montören har rätt till.

Onsd. 5.10 med forts. torsd. 6.10 och fred. 7.10 kl. 09.00 alla dagar

Mål Nr. A 48/20 och A 85/21 (1:1)

OFR/P genom Svenska Polisförbundet ./. Staten genom Arbetsgivarverket samt Svenska Polisförbundet ./. Staten genom Polismyndigheten
 
En arbetstagare hos Polismyndigheten har efter säkerhetsprövning bedömts inte uppfylla kraven för att arbeta i säkerhetsklassad anställning. Arbetstagaren har därefter stängts av från sitt arbete och senare sagts upp. Fråga om staten genom att stänga av arbetstagaren brutit mot kollektivavtalet (villkorsavtalet) eller på annan grund ska betala allmänt skadestånd till arbetstagaren och/eller förbundet, samt om uppsägningen varit sakligt grundad. Även fråga om staten brutit mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte lämna tillräcklig information vid de förhandlingar som förevarit mellan staten och förbundet.

Torsd. 6.10 kl. 09.00

Mål Nr. A 165/21 (4:1)

Unionen ./. Hallberg-Sekrom Fabriksaktiebolag
 
En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist och efter viss tid arbetsbefriats. Fråga om arbetstagarens fordran på lön och semesterersättning omfattats av ett senare fastställt offentligt ackord.

Månd. 10.10 med forts. onsd. 12.10 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 154/21 (2:1)

Svenska Transportarbetareförbundet ./. Foodora AB
 
Ett cykelbud har varit visstidsanställd hos bolaget men därefter – i samband med att han övergick till att köra ut bud med moped – hänvisats till att teckna ett avtal med ett bemanningsbolag men fortsatt arbeta för det ursprungliga bolaget under väsentligen likartade förhållanden. Budet har dock efter att avtalet tecknades bl.a. erhållit lön från bemanningsbolaget. Efter det att bolaget stängt av budet från den app bolaget använde för att ge buden uppdrag har tvist uppstått om budet ska anses ha varit fortsatt anställd hos det ursprungliga bolaget, om anställningen varit en tillsvidareanställning, om han blivit avskedad från sagda anställning och om det funnits saklig grund för uppsägning.

Onsd. 12.10 med forts. torsd. 13.10 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 55/20 (3:2)

Svenska Transportarbetareförbundet ./. Medieföretagen och Pressen Morgontjänst Kommanditbolag
 
En arbetstagare har avskedats på grund av påståenden om att han dels varit olovligen frånvarande från arbetet, dels farit med osanning härom i sina kontakter med arbetsgivaren. Fråga om avskedandet varit lagligen grundat.

Torsd. 20.10 kl. 09.00

Mål Nr. A 182/21 (2:2)

Svenska Målareförbundet ./. Måleriföretagen i Sverige och Jobbax AB
 
Kollektivavtalstolkning. I måleriavtalet finns en bestämmelse som stipulerar att arbetstagare ska kunna förete utlärlingsbetyg, styrka att hen arbetat som målare minst fyra år eller ha genomfört ett särskilt arbetsprov. Parterna tvistar om bestämmelsen även varit tillämplig på anställda som anställts innan bolaget varit bundet av måleriavtalet och om anställd kan tillgodoräknas fyra år då denne arbetat på en icke kollektivavtalsbundet arbetsplats.

Tisd. 25.10 med forts. onsd. 26.10 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 20/22 (4:1)

Handelsanställdas förbund ./. Fremia och Arbetarnas Bildningsförbund
 
Brott mot diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Fråga om två kvinnor diskriminerats pga sitt kön eller – i fallet med den ena kvinnan – missgynnats pga föräldraledighet när en manlig kollega fick en högre befattning i konkurrens med dem.

Onsd. 26.10 med forts. torsd. 27.10 (reservdag) kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 11/22 (3:1)

OFR/S,P,O genom Fackförbundet ST ./. Staten genom Arbetsgivarverket
 
Efter att arbetsbrist uppstått vid en statlig myndighet placerades en arbetstagare ensam i en turordningskrets och sades därefter upp. Enligt förbundet har förfarandet vid turordningen samband med arbetstagarens funktionshinder (reumatism) och uppsägningen har därför skett i strid med diskrimineringslagen. Förbundet har gjort gällande att staten i vart fall har brutit mot TurA-S genom att arbetstagaren placerades ensam i en turordningskrets trots att hennes arbetsuppgifter är i huvudsak jämförbara med de andra arbetstagare utför på arbetsplatsen. I tredje hand har staten enligt förbundet brutit mot 23 § anställningsskyddslagen genom att inte ge arbetstagaren, som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund därav har beretts särskild sysselsättning, företräde till fortsatt arbete.

Torsd. 27.10 med forts. fred. 28.10 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 164/21 (1:1)

Hotell- och restaurangfacket ./. Visita och Scandic Hotels Aktiebolag
 
Fråga om en arbetstagare försökt misshandla och hota sin närmaste chef samt dessförinnan gjort sig skyldig till olika former av misskötsamhet, samt om detta utgör laga skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Tisd. 1.11 med forts. torsd. 3.11 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 118/21 (3:2)

Privat- och offentliganställdas förbund ./. Almega Tjänsteförbunden och Tamro AB
 
För att hindra spridning av covid-19 har arbetsgivaren beslutat att arbetstagarna på ett lager ska använda ansiktsskydd. En lagerarbetare som inte burit ansiktsskydd har avskedats. Har det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning? Även fråga om brott mot editionsplikten enligt 18 § medbestämmandelagen.

Onsd. 9.11 med forts. torsd. 10.11 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 31/22 (3:2)

Industrifacket Metall ./. Industriarbetsgivarna och Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
 
Påstående om att en arbetstagare vid ett gruvbolag bl.a. uttalat hot mot en kollega utanför arbetsplatsen. Fråga om det funnits laga skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Torsd. 10.11 med forts. fred. 11.11 (reservdag) kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 4/22 (4:1)

Handelsanställdas förbund ./. Föreningen Svensk Handel och Åhléns AB
 
Förbundets medlemmar, som arbetar som säljare hos bolaget, har tidigare har haft som arbetsuppgift att öppna och stänga varuhuset tillsammans med en person ur varuhusets ledningsgrupp. Sedan bolaget beslutat att någon ur ledningsgruppen inte längre behöver närvara vid öppning och stängning, är arbetstagarna numera schemalagda att stänga varuhuset tillsammans med en annan säljare en kväll per vecka. Fråga om denna förändring innebär att arbetstagarna har fått mer kvalificerade arbetsuppgifter och/eller utökat ansvar på sådant sätt att de har rätt till lönetillägg enligt § 7.2 F i detaljhandelsavtalet.

Tisd. 15.11 kl. 09.00

Mål Nr. A 132/21 (1:1)

Svensk Pilotförening ./. Svenska Flygbranschen och Scandinavian Airlines System
 
Förhandlingar enligt 38 § medbestämmandelagen fördes inför att ett flygbolag skulle fatta beslut om att hyra in flygplan med bemanning, som i sin tur skulle anlita en underleverantör för bemanningen av flygplanen. Fråga om bolaget brutit mot 38 § medbestämmandelagen genom att inte på nytt förhandla med arbetstagarorganisationen inför att bemanningen skulle förändras genom anlitande av en ny underleverantör.

Onsd. 16.11 med forts. torsd. 17.11 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 178/21 (2:1)

Handelsanställdas förbund ./. Fremia och OME Food AB
 
En butikssäljare har avskedats från sin anställning på grund av påstådd misskötsamhet i anställningen. Fråga om det funnits laga grund för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Torsd. 24.11 kl. 09.00

Mål Nr. A 78/21 (2:2)

Handelsanställdas förbund ./. Föreningen Svensk Handel och H&M Hennes & Mauritz Sverige AB
 
En arbetstagare har haft en fast anställning i en butik i Sundbyberg. Arbetstagaren har dock aldrig arbetat i butiken utan under en längre tid haft ett internt vikariat i en butik i Arninge. Då arbetsbrist uppstod i Sundbyberg turordnades arbetstagaren vid driftstället i Sundbyberg och sades upp från sin fasta tjänst. Fråga om arbetstagaren rätteligen tillhört driftstället i Arninge. Även fråga om arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00