Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Förhandlingar

Förhandlingar

Fred. 15.1 kl. 09.00; INSTÄLLD

Mål Nr. A 75/20 (3:2)

Livsmedelsarbetareförbundet ./. Ytterby Bageri AB
 
Förhandlingsvägran. Fråga om arbetsgivaren har haft laga förfall pga. ställföreträdarens sjukdom resp. om arbetsgivaren har fått del av förhandlingsframställan.

Torsd. 21.1 med forts. fred. 22.1 kl. 09.00 båda dagarna; INSTÄLLD

Mål Nr. B 21/20 (4:1)

L.T. ./. Mbrace AB et.v.v.
 
En anställd hos ett produktionsbolag har sagts upp på grund av arbetsbrist. Parterna tvistar om uppsägningen i själva verket har skett av personliga skäl (s.k. fingerad arbetsbrist). Om uppsägningen skett på grund av arbetsbrist tvistar parterna om bolaget fullgjort sin omplaceringsskyldighet alternativt om bolaget brutit mot turordningsreglerna i anställningsskyddslagen.

Onsd. 27.1 med forts. torsd. 28.1 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. B 46/20 (2:1)

Fridhemsplan Hotell AB ./. O.C.
 
Fråga om en arbetstagare sagt upp sig själv eller om arbetsgivaren avslutat anställningen samt om det funnits laglig grund för att skilja henne från anställningen. Även fråga om arbetstagarens talan är preskriberad.

Onsd. 27.1 kl. 09.00; INSTÄLLD

Mål Nr. A 84/19 (4:1)

Oberoende Fria Fackföreningars Centralorganisation, O.F.F.C. ./. Livsmedelsföretagen och Spendrups Bryggeriaktiebolag
 
Uppsägning av personliga skäl.

Tisd. 2.2 kl. 09.00

Mål Nr. A 46/20 (2:2)

Fackförbundet ST ./. Staten genom Arbetsgivarverket
 
Fråga om Kriminalvården har nekat en arbetstagare partiell föräldraledighet eller om arbetstagaren dragit tillbaka sin ansökan om föräldraledighet. Också fråga om sättet arbetstagaren begärt att få lägga ut sin föräldraledighet inneburit en påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet.

Onsd. 3.2 med forts. torsd. 4.2 kl. 9.00 båda dagarna

Mål Nr. A 37/20 (1:1)

Fackförbundet ST ./. Staten genom Arbetsförmedlingen
 
Avskedande. Fråga om en tjänsteman vid Arbetsförmedlingen bl.a. har ofredat en arbetssökande och därmed grovt har åsidosatt sina åligganden i anställningen.

Tisd. 9.2 med forts. onsd. 10.2 kl. 10.00 båda dagarna

Mål Nr. A 48/19 (4:2)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. Almega Tjänsteförbunden och Arriva Sverige Aktiebolag
 
Fråga om ett bolag som bedriver tågtrafik har förlagt arbetstid i strid med bestämmelser om nattarbete i mellan parterna gällande kollektivavtal. Parterna tvistar bl.a. om något lokalt avtal gäller dem emellan samt om kollektivavtalsbestämmelsen är tillämplig på den typ av trafik som arbetet utförts i.

Onsd. 17.2 kl. 09.00

Mål Nr. A 104/18 (4:2)

Stockholms Lokala Samorganisation ./. Kompetensföretagen (för ej talan) och CenterLink Sverige AB
 
Fråga om en arbetstagare avskedats eller självmant frånträtt sin anställning.

Tisd. 23.2 med forts. onsd. 24.2 kl. 09.00

Mål Nr. A 29/20 (2:1)

Byggnadsfirman PME AB ./. Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads Skåne och Byggnads Mälardalen
 
Ett byggentreprenadbolag har ingått hängavtal till byggavtalet. Två av Svenska Byggnadsarbetareförbundets regioner har, med hänvisning till att bolaget bryter mot lag och kollektivavtal, skriftligen uppmanat kunder till bolaget att häva sina entreprenadavtal. Olovlig stridsåtgärd?

Torsd. 25.2 kl. 09.30

Mål Nr. A 28/19 (4:1)

Svenska Transportarbetareförbundet ./. Almega Tjänsteföretagen och Marknad & Service i Syd AB
 
Tolkning av en kollektivavtalsbestämmelse om garantilön för arbete för vilken den gängse löneformen är prestationslön.

Torsd. 11.3 med forts. fred. 12.3 (reservdag) kl. 10.00 båda dagarna

Mål Nr. A 60/20 (4:1)

Fackförbundet ST ./. Staten genom Arbetsgivarverket
 
Har arbetsgivaren – en statlig myndighet – lämnat en arbetstagare skriftligt besked om att dennes provanställning inte skulle övergå i en tillsvidareanställning (8 § lagen om offentlig anställning)?

Månd. 15.3 med forts. tisd. 16.3, fred. 19.3, månd. 22.3 och månd. 29.3 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 34/20 (3:1)

Akademikerförbundet SSR ./. Kyrkans Akademikerförbund
 
Fråga om det finns laglig grund för avsked eller vart fall saklig grund för uppsägning av en förbundsjurist på ett fackförbund

Onsd. 17.3 med forts. torsd. 18.3 kl. 10.00 båda dagarna

Mål Nr. A 92/19 (4:1)

Sveriges Byggindustrier och Svenska Norrbygg AB ./. Ledarna och R.V. samt Svenska Norrbygg AB ./. NTN Bygg och fastighet AB
 
Målet avser krav på skadestånd från ett byggföretag gentemot en tidigare anställd och dennes företag, på grund av påstådda brott mot lojalitetsplikten och företagshemlighetslagen.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00