Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Förhandlingar

Förhandlingar

Onsd. 25.8 kl. 09.00

Mål Nr. A 60/20 (4:1)

Fackförbundet ST ./. Staten genom Arbetsgivarverket
 
Har arbetsgivaren – en statlig myndighet – lämnat en arbetstagare skriftligt besked om att dennes provanställning inte skulle övergå i en tillsvidareanställning (8 § lagen om offentlig anställning)?

Torsd. 2.9 kl. 09.00

Mål Nr. A 134/20 och A 139/20 (2:2)

Industrifacket Metall ./. Teknikarbetsgivarna och Cytiva Sweden AB
 
Fråga om bolaget gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning och brott mot förtroendemannalagen genom att vägra låta en förtroendeman i förbundet att delta vid möten som arbetsgivaren kallat två av förbundets medlemmar till.

Onsd. 8.9 kl. 09.00

Mål Nr. A 12/21 (2:1)

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ./. Komplett Bygg i Älta AB
 
Fråga om en tidigare anställd vid ett byggföretag har rätt till ersättning för resekostnader. Även fråga om han stått till förfogande för arbete på så sätt att han här rätt till ytterligare lön och semesterersättning.

Tisd. 14.9 kl. 09.00

Mål Nr. A 9/21 (1:1)

Akavia ./. Staten genom Arbetsgivarverket
 
Ekobrottsmyndigheten beslutade att en senior kammaråklagare inte längre skulle utföra operativa åklagaruppgifter. Tvist har uppkommit mellan parterna om Ekobrottsmyndigheten därigenom skiljt åklagaren från hans anställning som allmän åklagare/senior kammaråklagare.

Tisd. 21.9 kl. 09.00

Mål Nr. A 26/20 (2:1)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. SJ AB
 
Kollektivavtalstolkning. Fråga om SJ brutit mot en bestämmelse om vilotid i kollektivavtal när vilotiden blivit kortare till följd av förseningar i kollektivtrafiken.

Tisd. 21.9 med forts. onsd. 22.9 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 76/20 (4:1)

OFR/P genom Svenska Polisförbundet ./. Staten genom Arbetsgivarverket
 
Borde Polismyndigheten ha förhandlat enligt 11 § medbestämmandelagen innan den beslutade att återta en polismans tjänstevapen?

Tisd. 28.9 med forts. onsd. 29.9 och torsd. 30.9 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 94/19 (2:2)

Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Region Väst ./. BYGGFÖRETAGEN (f.d. Sveriges Byggindustrier) för ej talan och Crona SP. Z.o.o.
 
Ett byggbolag som varit bundet av kollektivavtal har haft ett antal arbetare anställda. Tvisten rör om bolaget brutit mot kollektivavtalet och semesterlagen genom att inte ha utgett rätt ersättning till arbetarna i form av lön, övertidsersättning, helglön m.m. Tvisten rör även om bolaget dragit av kostnader för boende från arbetarnas lön och om detta stridit mot kollektivavtalet samt vidare fråga om bolaget i strid med kollektivavtalet underlåtit att förse fackförbundet med granskningsuppgifter.

Tisd. 28.9 med forts. onsd. 29.9 och torsd. 30.9 (reservdag) kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 8/20 (4:2)

Ledarna ./. Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation och Karlshamnsbostäder Aktiebolag
 
Skadestånd pga, avskedande. Fråga om en chef vid ett kommunalt fastighetsbolag grovt har åsidosatt sina åligganden mot bolaget genom att överlåta lösenofferter avseende leasingbilar utan ersättning.

Tisd. 5.10 med forts. onsd. 6.10 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 124/20 (4:1)

Livsmedelsarbetareförbundet ./. Livsmedelsföretagen och Kronfågel AB
 
Fråga om en arbetstagare har haft företrädesrätt till återanställning och i så fall om han har haft tillräckliga kvalifikationer för den angivna anställningen.

Torsd. 7.10 kl. 09.00

Mål Nr. A 107/20 (3:1)

Fackförbundet ST ./. Staten genom Arbetsgivarverket
 
En myndighetsanställd vars inplacering i säkerhetsklass har upphört efter genomförd säkerhetsprövning, har sagts upp från sin anställning. Fråga om uppsägningen varit sakligt grundad.

Torsd. 14.10 kl. 09.00

Mål Nr. A 138/20 (2:1)

Handelsanställdas förbund ./. Aladeeb Livs AB
 
En provanställning har avslutats utan att bolaget har underrättat arbetstagaren eller varslat förbundet två veckor i förväg. Fråga om bolaget haft sådan skyldighet och därigenom ådragit sig skadeståndsskyldighet enligt anställningsskyddslagen och kollektivavtalet. Även fråga om semesterersättning och skadestånd för brott mot semesterlagen.

Tisd. 19.10 med forts. onsd. 20.10 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 46/20 (2:2)

Fackförbundet ST ./. Staten genom Arbetsgivarverket
 
Fråga om Kriminalvården har nekat en arbetstagare partiell föräldraledighet eller om arbetstagaren dragit tillbaka sin ansökan om föräldraledighet. Också fråga om sättet arbetstagaren begärt att få lägga ut sin föräldraledighet inneburit en påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet.

Torsd. 21.10 med forts. fred. 22.10 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 55/20 (3:2)

Svenska Transportarbetareförbundet ./. Medieföretagen och Pressens Morgontjänst KB
 
En arbetstagare har avskedats på grund av påståenden om att han dels varit olovligen frånvarande från arbetet, dels farit med osanning härom i sina kontakter med arbetsgivaren. Fråga om avskedandet varit lagligen grundat.

Tisd. 26.10 kl. 09.00

Mål Nr. A 10/21 (2:1)

Svenska kommunalarbetareförbundet ./. Föreningen Vårdföretagarna och Attendo Sverige AB
 
En anställd vid ett äldreboende stängdes av i 14 dagar utan lön när han kom hem från en resa till Danmark som han hade gjort i strid med arbetsgivarens interna regler med anledning av covid-19. Fråga om det var förenligt med kollektivavtalet och det enskilda anställningsavtalet.

Tisd. 9.11 kl. 09.00

Mål Nr. A 140/20 (4:1)

Industrifacket Metall ./. Teknikarbetsgivarna och Cytiva Sweden AB
 
Fråga om arbetsgivaren, i samband med hyra av en ny lagerlokal, har underlåtit att förhandla med arbetstagarorganisationen enligt 11 § medbestämmandelagen.

Tisd. 9.11 (reservdag), onsd. 10.11 med forts. torsd. 11.11 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 126/20, A 127/20 och A 135/20 (2:2)

Svenska Transportarbetareförbundet ./. Svenska Flygbranschen och Gate Gourmet Sweden AB
 
Ett bolag är bundet av två kollektivavtal för de kollektivanställda arbetstagarna. När efterfrågan på bolagets tjänster sjönk till följd av pandemin utarbetade bolaget en plan för omorganisation som bl.a. innebar en kraftig personalminskning. Enligt bolaget ska samtliga kvarvarande arbetstagares anställningsvillkor efter omorganisationen bestämmas av det ena kollektivavtalet. Fråga om bolaget gjort sig skyldigt till turordningsbrott och föreningsrättskränkning.

Tisd. 16.11 med forts. onsd. 17.11, torsd. 18.11 och fred. 19.11 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 1/21 (1:1)

Svenska Polisförbundet ./. Staten genom Polismyndigheten
 
En arbetstagare hos Polismyndigheten har efter säkerhetsprövning bedömts inte uppfylla kraven för att arbeta i säkerhetsklassad anställning och har därefter avskedats från sitt arbete. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Torsd. 18.11 kl. 09.00

Mål Nr. A 28/19 (4:1)

Svenska Transportarbetareförbundet ./. Almega Tjänsteföretagen och Marknad & Service i Syd AB
 
Tolkning av en kollektivavtalsbestämmelse om garantilön för arbete för vilken den gängse löneformen är prestationslön.

Tisd. 23.11 med forts. onsd. 24.11 (reservdag) kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 78/20 (2:2)

Svenska Byggnadsarbetareförbundet ./. MK Scaffolding Sp. z o.o.
 
Tvisten rör om ett bolag brutit mot gällande kollektivavtal bl.a. genom att inte betala rätt ersättning till arbetstagarna i form av lön, övertidsersättning, helglön, semesterersättning m.m. Även fråga om bolaget i strid med kollektivavtalet underlåtit att förse förbundet med granskningsuppgifter.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00