Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Förhandlingar

Förhandlingar

Torsd. 14.6 med forts. fred. 15.6 kl. 09.00 båda dagarna INSTÄLLD

Mål Nr. A 47/17 (3:2)

Svensk Pilotförening ./. Svenska Flygbranschen och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
 
Skadeståndstalan på grund av brott mot förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen och kollektivavtal. SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera olika flygbolag utan föregående förhandling. Efter förhandling mellan parterna har SAS betalat visst skadestånd. Fråga dels om förhandlingsskyldighet förelegat avseende inhyrningen från ett visst flygbolag, dels om det som förekom vid förhandlingen och SAS betalning av skadestånd innebär att SAS fullgjort sin skadeståndsskyldighet avseende inhyrningen från de två flygbolag skadeståndstalan gäller.

Fred. 15.6 med forts. månd. 18.6, tisd. 19.6 och onsd. 20.6 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 36/16 (4:1)

Fastighetsanställdas Förbund ./. Arbetsgivarförbundet Pacta (för ej talan) och Växjöbostäder AB
 
Fråga om det föreligger saklig grund för uppsägning av en miljövärd på grund av nedsättningar i arbetsförmågan till följd av sjukdom.

Tisd. 19.6 kl. 09.00

Mål Nr. A 150/17 (2:2)

Polisförbundet ./. Staten genom Polismyndigheten
 
Talan om ogiltigförklarande av avskedande samt skadestånd. En polis har blivit avskedad med hänvisning till att han ska ha gjort sig skyldig till viss brottslighet. Fråga om det förelegat laga skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Tisd. 28.8 kl. 09.00

Mål Nr. A 48/17 (2:2)

Svensk Pilotförening ./. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
 
Fråga om en pilot omfattas av den sk. FC-regeln i pensionsavtalet vid beräkning av ålderspension.

Tisd. 4.9 med forts. onsd. 5.9 kl. 09.00 båda dagarna; INSTÄLLT

Mål Nr. A 114/17, A 115/17 och A 116/17 (2:1)

Svenska Målareförbundet ./. Ekholmens Puts & Måleri FS AB
 
Lönefodran m.m. Målet rör tre arbetstagare. Fråga om dessa arbetstagare varit anställda hos svarandebolaget och om de i så fall haft rätt till viss lön och väntetidsersättning.

Onsd. 5.9 kl. 09.00

Mål Nr. B 1/18 (1:1)

Mat-Expressen i Kalmar AB ./. J.K.
 
En arbetstagare har uteblivit från arbetet efter en diskussion om semesterns förläggning. Fråga om arbetstagaren får anses ha sagt upp sig själv alternativt självmant har lämnat anställningen eller om han blivit uppsagd eller avskedad av arbetsgivaren och om det i så fall förelegat saklig grund för uppsägning eller laga skäl för avskedande.

Onsd. 12.9 med forts. torsd. 13.9 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 57/17 (1:1)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. Sveriges Byggindustrier och Peab Asfalt AB
 
Ett förbund har, med stöd av en kollektivavtalsbestämmelse om lönegranskning, från ett bolag begärt att få ut lönelistor för samtliga arbetstagare inom avtalets tillämpningsområde, utvisande namn, personnummer och aktuella löneuppgifter. Bolaget har motsatt sig detta såvitt avser utanförstående arbetstagare. Detta med hänvisning till att ett utlämnande av de begärda uppgifterna skulle strida mot personuppgiftslagen (PuL). Den huvudsakliga tvisten gäller om förbundet vid en intresseavvägning enligt 10 § f) PuL har rätt att få del av de begärda uppgifterna och om bolaget därmed brutit mot kollektivavtalet.

Onsd. 12.9 med forts. torsd. 13.9 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 15/17 (3:2)

Diskrimineringsombudsmannen ./. BiTA Service Management AB
 
En kvinna påtalade för sin blivande arbetsgivare, vid ingående av anställningsavtalet, att hon var gravid. Fråga om arbetstagaren, vars provanställning avslutades i förtid, missgynnats av skäl som har samband med kön.

Tisd. 18.9 kl. 09.00

Mål Nr. B 117/17 (1:2)

N.S. ./. M.B.
 
Fordran på lön och semesterersättning till en fd anställd vid en livsmedelsbutik.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15