Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Förhandlingar

Förhandlingar

Tisd. 5.3 kl. 09.00; INSTÄLLD

Mål Nr. A 105/18 (1:1)

Svenska Målareförbundet ./. SSM Måleri AB
 
Fråga om en arbetstagare blivit avskedad och om detta i så fall har skett utan att det ens funnits saklig grund för uppsägning. Även fråga om arbetstagaren stått till arbetsgivarens förfogande för arbete under viss tidsperiod samt om arbetsgivarens underlåtenheten att utbetala lön för den aktuella tidsperioden inneburit kollektivavtalsbrott.

Tisd. 12.3 med forts. onsd. 13.3 kl. 09.00 båda dagarna; INSTÄLLD

Mål Nr. A 120/17 (4:2)

Livsmedelsarbetareförbundet ./. Grönsaksbolaget Berger & Co Aktiebolag
 
Fråga om ett bolag i livsmedelsbranschen har gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att inte betala viss ob- och övertidsersättning till tre arbetstagare. Även fråga om anspråken är preskriberade.

Torsd. 14.3 kl. 09.00

Mål Nr. A 71/18 (3:2)

Fackförbundet ST ./. Staten genom Göteborgs universitet
 
Fråga om det funnits förutsättningar för arbetsgivaren att utfärda disciplinpåföljd.

Onsd. 20.3 med forts. fred. 22.3 kl. 09.30 båda dagarna; INSTÄLLD

Mål Nr. A 92/18 (4:1)

GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch ./. Industriarbetsgivarna och Setra Trävaror AB
 
En facklig förtroendeman har sökt och beviljats ledighet för fackligt arbete enligt förtroendemannalagen. Sedan bolaget gjort löneavdrag för en del av den tid, som förtroendemannen varit frånvarande från arbetet, har tvist uppkommit om förtroendemannen sökt och beviljats ledighet för hela den tid som han varit frånvarande eller endast fram till tidpunkten som arbetsgivaren gjort löneavdrag.

Tisd. 2.4 med forts. onsd. 3.4 kl. 09.00 båda dagarna; INSTÄLLD

Mål Nr. A 98/18 (2:1)

Svenska Elektrikerförbundet ./. Installatörsföretagen och E.L. AB
 
Fråga om ett bolag vid löneutbetalning och utbetalning av semesterersättning olovligen utfört viss kvittning. Även fråga om en tillämpning av differentierade löneperioder om fyra respektive fem veckor utgör kollektivavtalsbrott.

Onsd. 3.4 kl. 09.00

Mål Nr. B 106/18 (2:1)

S.S. ./. Huddinge Dental AB
 
Fråga om saklig grund förelegat för uppsägning av tandläkare.

Tisd. 9.4 med forts. onsd. 10.4 kl. 09.00 båda dagarna; INSTÄLLD

Mål Nr. A 21/18 (3:1)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. Almega Tjänsteförbunden och Solreneriet AB
 
Seko har träffat två olika kollektivavtal, spårtrafikavtalet och serviceentreprenadavtalet, med Almega Tjänsteförbunden. Fråga om Solreneriet AB har brutit mot spårtrafikavtalet genom att tillämpa serviceentreprenadavtalet för arbetstagare som arbetar med affischering avseende reklam i tunnelbanetåg.

Onsd. 24.4 kl. 09.00

Mål Nr. B 73/18 (1:1)

H-Å.O. ./. H.A.
 
Fordran på lön och semesterersättning samt brott mot semesterlagen och kvitt¬ningslagen.

Onsd. 24.4 kl. 09.00

Mål Nr. B 103/18 (3:2)

Capalato Construktion AB ./. E.T.
 
Fråga om en arbetstagare stulit på arbetsplatsen och om det funnits laga grund för avskedande.

Torsd. 25.4 kl. 09.00

Mål Nr. B 122/18 (2:1)

N.A.C ./. Falkenbergs kommun
 
Fråga om laga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning av undersköterska.

Torsd. 2.5 med forts. fred. 3.5 och tisd. 7.5 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 69/18 (3:1)

Medieföretagen och Hatten Education AB ./. Unionen (för ej talan) och O.S.
 
Fråga om ett företag förvärvat rätten från en tidigare anställd och uppdragstagare att förfoga över vissa upphovsrättsligt skyddade prestationer som uppkommit inom ramen för anställningsförhållandet respektive uppdragsförhållandet.

Tisd. 7.5 kl. 09.00

Mål Nr. A 105/18 (1:1)

Svenska Målareförbundet ./. SSM Måleri AB
 
Fråga om en arbetstagare blivit avskedad och om detta i så fall har skett utan att det ens funnits saklig grund för uppsägning. Även fråga om arbetstagaren stått till arbetsgivarens förfogande för arbete under viss tidsperiod samt om arbetsgivarens underlåtenheten att utbetala lön för den aktuella tidsperioden inneburit kollektivavtalsbrott.

Tisd. 14.5 kl. 09.00; INSTÄLLD

Mål Nr. A 117/18 (3:1)

Unionen ./. Livsmedelsföretagen och Coca-Cola European Partners Sverige AB
 
Fråga om arbetsgivaren haft saklig grund att säga upp en senior säljare. Som grund för uppsägningen har arbetsgivaren bl.a. påstått att arbetstagarens arbetsprestationer väsentligen har understigit vad arbetsgivaren har haft anledning att förvänta sig.

Onsd. 15.5 kl. 09.00

Mål Nr. A 104/18 (4:2)

Stockholms Lokala Samorganisation ./. Kompetensföretagen (för ej talan) och CenterLink Sverige AB
 
Fråga om en arbetstagare avskedats eller självmant frånträtt sin anställning.

Tisd. 21.5 med forts. onsd. 22.5 och torsd. 23.5 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 51/18 (3:1)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. Almega Tjänsteförbunden och ISS Facility Services AB
 
Talan om ogiltigförklaring av avskedande m.m. Tre biljettkontrollanter har blivit avskedade med hänvisning till att de varit overksamma under betald arbetstid och att de utfört skenkontroller i syfte att dölja sådan overksam tid. Fråga om det funnits laga skäl eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Tisd. 21.5 med forts. onsd. 22.5 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 134/18 (2:2)

Unionen ./. Arbetsgivaralliansen och Idrottsklubben Pantern
 
Fråga om det funnits skäl för avskedande av en sportchef hos en ishockeyförening.

Tisd. 28.5 kl. 09.00

Mål Nr. A 31/18 (3:2)

Kyrkans Akademikerförbund ./. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Trossamfundet Svenska kyrkan
 
Fråga om arbetsgivaren brutit mot sin skyldighet att på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisationen enligt 11 § MBL vid förändring av organisationen utomlands. Även fråga om arbetstagarorganisationens rätt att föra talan i frågan är preskriberad.

Tisd. 4.6 med forts. onsd. 5.6 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 97/18 (1:1)

Polisförbundet ./. Staten genom Polismyndigheten
 
En arbetstagare har blivit uppsagd från sin anställning som polisassistent, med hänvisning till personliga skäl. Uppsägningen har föregåtts av att arbetsgivaren, Polismyndigheten, i enlighet med säkerhetsskyddslagen beslutat att arbetstagaren inte längre skulle vara behörig att inneha en säkerhetsklassad anställning. Fråga om säkerhetsskyddsbeslutet som sådant utgör saklig grund för uppsägning eller, om så inte är fallet, om omständigheterna som legat till grund för beslutet utgör saklig grund. Även fråga om arbetsgivaren agerat i strid med den s.k. tvåmånadersregeln.

Onsd. 12.6 med forts. torsd. 13.6 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 34/18 (2:1)

Unionen ./. Kompetensföretagen, Almega Tjänsteföretagen, Svenska Flygbranschen (för ej talan) och OSM Aviation Sweden AB
 
Ett bemanningsföretag i flygbranschen har i enlighet med ett lokalt kollektivavtal betalat s.k. flygtillägg till kabinpersonal som hyrts ut till ett visst kundföretag. Fråga om flygtillägget ska ingå i beräkningsunderlaget för semesterlön/-ersättning.

Onsd. 12.6 med forts. torsd. 13.6 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 116/18 (4:1)

Handelsanställdas förbund ./. Arbetsgivarföreningen KFO och ABF Botkyrka-Salem
 
En arbetstagare har sagts upp med hänvisning till att hon vägrat utföra de tillkommande arbetsuppgifter som hon erhållit efter en omorganisation. Tvist har uppkommit om arbetsgivaren haft saklig grund för uppsägningen.

Tisd. 18.6 med forts. onsd. 19.6 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 78/18 (2:2)

Svenska Elektrikerförbundet ./. Stanley Security Sverige AB
 
Huvudsakligen fråga om ett säkerhetsföretag, som tecknat ett företagsavtal innebärande bl.a. att bolaget skulle omfattas av nya centrala kollektivavtal endast efter särskild överenskommelse med arbetstagarorganisationen, träffat en sådan särskild överenskommelse gällande ett central pensionsavtal och om överenskommelsen, i så fall, även innebär att bolaget blivit bundet av de höjningar av pensionspremien som därefter överenskommits mellan de centrala parterna.

Onsd. 19.6 kl. 09.00

Mål Nr. A 115/18 (3:1)

Handelsanställdas förbund ./. Sveriges Frisörföretagare och Ultimo Hår & Co Aktiebolag
 
Fråga om en arbetsgivare brutit mot frisöravtalets bestämmelse om att en arbetsgivare ska erbjuda samtliga arbetstagare friskvårdsbidrag alternativt bidrag till arbetskläder eller arbetsskor.

Onsd. 26.6 med forts. torsd. 27.6 kl. 09.00 båda dagarna; INSTÄLLD

Mål Nr. A 123/18 (3:1)

Svenska Målareförbundet ./. Måleriföretagen i Sverige och Målericompaniet Sverige Aktiebolag
 
Fråga om en arbetsgivare anvisat två arbetstagare personalutrymmen i anslutning till den fastighet som arbetstagarna arbetat på i enlighet med gällande kollektivavtal. Vidare fråga om arbetsgivaren är skyldig att betala allmänt skadestånd till arbetstagarorganisationen respektive arbetstagarna för det fall denne underlåtit att anvisa ett sådant utrymme.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15