Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2018 nr 44

Domen refereras inte
 
Unionen

mot

1. Arbetsgivarföreningen KFO
2. MDM Sveriges Läkare i VärldenMålet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar stadfästelse av förlikning

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Martina Sjölund


Mål nr A 23/18

AD 2018 nr 43

Domen refereras inte
 
Unionen

mot

Lejonet & Partners ABMålet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.


Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Hannah Edström

Mål nr A 57/18

AD 2018 nr 42

En kvinna med en funktionsnedsättning, som innebär en för henne nedsatt arbetsförmåga om 50 procent av heltid, har hos ett bemanningsföretag vid tre tillfällen sökt eller gjort förfrågan om att få ingå ramavtal med bolaget och därmed ingå i den grupp av personer som bolaget kan visstidsanställa och hyra ut för arbete till kundföretag, när behov uppstår. Bolaget anställer för sådana visstidsanställningar bl.a. personer med ”annan huvudsaklig sysselsättning”. Kvinnan har, sedan hon upplyst bolaget om att hon har sjukersättning på halvtid, av bolaget fått beskedet att hon inte kunde komma i fråga för anställning hos bolaget, då hon enligt bolaget inte uppfyllde kraven för att kunna anställas hos bolaget. Tvisten gäller om bolaget genom beskeden till kvinnan, men även genom uppställande och upprätthållande av ett krav på annan huvudsaklig sysselsättning, utsatt henne för direkt eller indirekt diskriminering som haft samband med hennes funktionsnedsättning.
 
Diskrimineringsombudsmannen

mot

1. Bemanningsföretagen
2. Manpower Student AB

Mål nr A 93/16

Sökord: diskriminering, indirekt diskriminering, diskrimineringsersättning, ogiltigförklaring och jämkning av diskriminerande avtalsbestämmelser

Lagrum och SFS:nr: 1 kap. 4 § 1 och 2 samt 5 §, 2 kap. 1 § första stycket, 5 kap. 1 och 3 §§, och 6 kap. 3 § diskrimineringslagen (2008:567)

Rättsfall: EU-domstolens dom Firma Feryn, C-54/07, EU:C:2008:397, EU-domstolens dom Andersen, C-499/08, EU:C:2010:600, EU-domstolens dom Hay, C-267/12, EU:C:2013:823
EU-domstolens dom Chez, C-83/14, EU:C:2015:480, AD 2011 nr 37, AD 2014 nr 19, AD 2016 nr 38, AD 2017 nr 31, RH 2014:9Ladda hem dom/beslut i pdf-format

AD 2018 nr 41

En fotograf vid ett mediaföretag har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fotografen har inte ansetts ha tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete som bl.a. skrivande journalist och videoreporter.
 
Svenska Journalistförbundet

mot

1. Medieföretagen
2. Östgöta Media AB

Mål nr A 78/17

Sökord: tillräckliga kvalifikationer

Lagrum och SFS:nr: 7 och 22 §§ anställningsskyddslagen

Rättsfall: AD 2016 nr 15, AD 2013 nr 67, AD 2011 nr 5, AD 1998 nr 94


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15