Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2020 nr 66

Tvisten har rört ett bolag som är bundet av två konkurrerande kollektivavtal. I båda avtalen finns en likalydande bestämmelse om att vid skiftarbete förläggs arbetstiden enligt lokalt upprättat arbetstidsschema. Den huvudsakliga tviste-frågan har rört om bolaget varit skyldigt att tillämpa den bestämmelsen även i relation till den arbetstagarpart som ingått det senast tecknade avtalet, dvs. andrahandsavtalet. Arbetsdomstolen har funnit att bolaget inte varit skyldigt att tillämpa bestämmelsen i andrahandsavtalet.

Vid denna bedömning har tvisten rört om bolaget varit skyldigt att förhandla frågan om ändrade arbetstidsscheman enligt 11 § medbestämmandelagen med arbetstagarorganisationen med det andrahandsavtalet, vilket Arbetsdomstolen funnit.

Slutligen har tvisten rört om bolaget hindrat ett skyddsombud och facklig förtroendeman utsedd av arbetstagarorganisationen med andrahandsavtalet. Arbetsdomstolen har funnit att bolaget varit skyldigt att samverka med även detta skyddsombud och att skyddsombudet/förtroendemannen hindrats i att fullgöra sitt uppdrag eftersom han inte kan anses ha blivit involverad på rätt sätt i frågan om ändrade arbetstidsscheman.

 
Svenska Hamnarbetarförbundet

mot

1. Sveriges Hamnar

2. APM terminals Gothenburg AB

Mål nr A 89/19 och nr A 90/19

Sökord: konkurrerande kollektivavtal, förhandlingsskyldighet, skyddsombud, facklig förtroendeman

Lagrum och SFS:nr: 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 6 kap. 4 § och 10 § arbetsmiljölagen (1977:1160), 3 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Rättsfall: AD 1974 nr 14, AD 1974 nr 50, AD 1978 nr 111, AD 1980
nr 4, AD 1980 nr 115, AD 1993 nr 24, AD 1979 nr 19, AD 2007 nr 70

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

AD 2020 nr 65

Ett pastorat lämnade visst besked om en kyrkomusikers möjlighet att arbeta hemma och om hans ansvar för en barnkör. Fråga om detta har inneburit beslut om viktigare förändringar av musikerns arbetsförhållanden och om pastoratet, genom att inte förhandla, har brutit mot förhandlingsskyldigheten i 13 § medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen fann att pastoratet inte brutit mot förhandlingsskyldigheten. Även fråga om ändring av talan.
 
Svenska Musikerförbundet

mot

1. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
2. Enköpings pastorat

Mål nr A 64/19

Sökord: förhandlingsskyldighet, viktigare förändring, hemarbete, taleändring

Lagrum och SFS:nr: 11 och 13 §§ medbestämmandelagen, 13 kap. 3 § rättegångsbalken

Rättsfall: AD 2017 nr 62


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

AD 2020 nr 64

Domen refereras inte
 
OFR/P genom Svenska Polisförbundet

mot

Staten genom ArbetsgivarverketMålet gällde storleken av allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott. Domen innebar att Arbetsdomstolen bestämde skadeståndets storlek för kollektivavtalsbrott.


Ledamöter: Sören Öman, Gösta Rehnstam och Ann Svedberg. Enhälligt.

Rättssekreterare: Pontus Bromander

Mål nr A 67/20

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00