Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2020 nr 12

Kyrkorådets ordförande har för ett pastorat undertecknat ett avtal med en präst om att prästens anställning skulle upphöra och att prästen skulle få ett avgångsvederlag. Arbetsdomstolen har funnit att pastoratet varit behörigen företrätt när avtalet träffades samt att avtalet inte är oskäligt. Vidare har domstolen funnit att pastoratet ska betala allmänt skadestånd till prästens arbetstagarorganisation för att inte ha betalat vederlaget sedan rättsverkan enligt 35 § medbestämmandelagen uppkommit.
 
Kyrkans Akademikerförbund

mot

1. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

2. Köpings pastorat

Mål nr A 42/19

Sökord: behörighet, fullmakt, tillitsgrundad fullmakt, kyrkoordningen, delegationsordning, avslutsavtal

Lagrum och SFS:nr: 35 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 10 § och 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Rättsfall: NJA 2014 s. 684, NJA 2013 s. 659, AD 1986 nr 61, AD 1982 nr 156, AD 1978 nr 72, AD 1977 nr 62

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00