Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2021 nr 63

En statlig myndighet beslutade att en tjänsteman med en säkerhetsklassad befattning vid myndigheten inte längre uppfyllde säkerhetsskyddslagens förutsättningar för godkänd säkerhetsprövning. Det beslutet kunde inte överklagas. Tjänstemannen var efter beslutet enligt författning inte behörig att utföra sina arbetsuppgifter. Sedan tjänstemannen fått och avböjt ett erbjudande om omplacering till en icke säkerhetsklassad befattning vid myndigheten sade anställningsmyndigheten upp honom av personliga skäl. Arbetsdomstolen har funnit att staten i ett sådant fall har att styrka dels att arbetstagaren avböjt ett skäligt erbjudande om annat arbete, dels förekomsten av sådana omständigheter som gör att det kan antas att arbetstagaren inte är pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Då staten inte gjort detta i det aktuella fallet har uppsägningen ogiltigförklarats. – Även fråga om tillämpning av tvåmånadersregeln och kvittning av rättegångskostnader.
 
Fackförbundet ST

mot

Staten genom Arbetsgivarverket

Mål nr A 107/20

Sökord: säkerhetsprövning, säkerhetsskyddslagen, uppsägning från arbetsgivarens sida, personliga skäl, Europakonventionen, rättvis rättegång, beviskrav, tvåmånadersregeln, kvittning av rättegångskostnader

Lagrum och SFS:nr: 7 § anställningsskyddslagen (1982:80)
5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen (1974:371)

Rättsfall: AD 1979 nr 90, AD 2000 nr 17, AD 2016 nr 9, AD 2019 nr 39, Europadomstolens dom den 15 december 2020 i mål nr 33399/18 (Hamit Piþkin mot Turkiet)


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00