Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Tidigare information

Tidigare informationPressmeddelande 2017-12-20

Folktandvården i Stockholms län AB:s förbud mot att använda engångsärmar vid arbetet med patienter innebar inte diskriminering av en kvinnlig muslimsk tandläkare som av religiösa skäl ville skyla sina bara underarmar inför män. Det konstaterar Arbetsdomstolen i en dom i dag.

Tandläkaren hade tidigare tillåtits att använda engångsärmar, men sedan det kommit nya föreskrifter om hygien från Socialstyrelsen hade arbetsgivaren förbjudit användningen. Diskrimineringsombudsmannen förde talan för tandläkaren och menade att beslutet innebar så kallad indirekt diskriminering, det vill säga att beslutet, som framstod som neutralt, kunde komma att särskilt missgynna muslimska kvinnor som av religiösa skäl vill skyla sina armar inför män.

Parterna var överens om att beslutet i och för sig hade ett så kallat berättigat syfte, att bibehålla patientsäkerheten genom att förhindra smittspridning. Diskrimineringsombudsmannen ansåg dock att beslutet inte var ett lämpligt, nödvändigt och proportionerligt medel för att uppnå det syftet i den del beslutet innebar att engångsärmar i plast inte fick användas när tandläkaren skulle ha skyddshandskar av plast på sig. Enligt Arbetsdomstolen har arbetsgivaren emellertid lyckats bevisa att förbudet var både lämpligt och nödvändigt för att bibehålla patientsäkerheten. Därmed står det klart att det inte har förekommit indirekt diskriminering och att tandläkaren inte har rätt till den diskrimineringsersättning som begärts.

Arbetsdomstolens målnummer A 163/16, dom nr 65/17


Pressmeddelande den 15 november 2017

Arbetsdomstolen har i en dom i dag slagit fast att sex arbetstagare vid Fastighetsmäklarinspektionen är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad efter att myndigheten omlokaliserats dit.

Regeringen har beslutat att Fastighetsmäklarinspektionen i december 2017 ska omlokaliseras från Stockholm till Karlstad. Staten och berörda arbetstagarorganisationer var oense om arbetstagarna är skyldiga att arbeta i Karlstad efter flytten. Frågan har betydelse för om arbetstagare som inte vill följa med till Karlstad ska säga upp sig själva eller bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Denna fråga påverkar vilka villkor som kommer att gälla när anställningen avslutas.

Arbetsdomstolen har funnit att det finns starkt stöd för att det på statens område sedan mitten på 1960-talet konsekvent har tillämpats en ordning där arbetstagare vid omlokalisering av myndigheter är skyldiga att följa med till den nya orten och att arbetstagare som inte vill göra detta får säga upp sig själva. Den ordningen tillkom genom 1965 års statstjänstemannalag och det har i förarbetena till 1976 och 1994 års lagar om offentlig anställning uttalats att arbetsskyldighet för statligt anställda ska bestämmas med beaktande av vad som sedan tidigare gällt för statstjänstemän. Av de exempel på omlokalisering av myndigheter som redovisats i målet framgår att denna praktik tillämpats även under 2000-talet. Vidare har parterna på statens område sedan 1970-talet anpassat reglerna om omställningstrygghet till en sådan praktik, bl.a. genom att trygghets- och omställningsavtalen inte bara är tillämpliga på arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist utan även på arbetstagare som säger upp sig själva i samband med omlokalisering.

Vid en sammanvägd bedömning har Arbetsdomstolen funnit att de sex arbetstagarna är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad efter att Fastighetsmäklarinspektionen flyttat dit.

Två ledamöter var skiljaktiga.

Arbetsdomstolens målnummer A 82/17 och A 83/17, dom nr 59/17


Pressmeddelande 2017-07-14

Arbetsdomstolen har vid ett sammanträde i dag beslutat att ålägga 29 arbetstagare vid RenoNorden AB att återgå till arbetet. Det innebär att Arbetsdomstolen har funnit att det förekommer en olovlig stridsåtgärd som de 29 arbetstagarna deltar i.
Arbetsdomstolen har samtidigt avslagit arbetsgivarsidans begäran om att ytterligare sex arbetstagare ska åläggas att återgå till arbetet. De sex arbetstagarna har kommit in med läkarintyg till arbetsgivaren.
Arbetsgivarsidan kräver i målet skadestånd av arbetstagarna men den frågan har inte prövats i dag. Rättegången fortsätter nu med en huvudförhandling den 2 oktober 2017.
Arbetsdomstolens målnummer är A 94/17.


Pressmeddelande den 12 april 2017

En barnmorska, som nekades anställning då hon inte kunde arbeta med aborter på grund av sin kristna tro och övertygelse, blev inte diskriminerad. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom idag.

Barnmorskan begärde ersättning av Region Jönköpings län för att hon nekats flera anställningar som barnmorska, för att hon inte fått betalt för att färdigutbilda sig till barnmorska och för att hon skulle ha utsatts för kränkande uttalanden. Tingsrätten hade avslagit hennes krav och nu gör Arbetsdomstolen detsamma genom att fastställa tingsrättens dom. Barnmorskan ska betala regionens rättegångskostnader i båda instanser.

Arbetsdomstolen anser att en del krav är för gamla, preskriberade, och att barnmorskan inte bevisat vissa påståenden. Det som återstått att bedöma är tre anställningar som barnmorskan inte fått sedan hon förklarat att hon inte kunde tänka sig att arbeta med aborter. Dessa är vid kvinnoklinikerna på:

– Höglandssjukhuset i Eksjö i november 2013,
– Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i december 2013, och
– Värnamo sjukhus i januari 2014.

Arbetsdomstolen har kommit fram till

– att barnmorskans vägran att arbeta med abort på grund av sin kristna tro är religionsutövning i Europakonventionens mening,

– att det inte går att särskilja barnmorskans religionsfrihet och hennes samvetsfrihet enligt Europakonventionen, varför båda prövats samtidigt,

– att det inte i första hand ska göras en självständig prövning av barnmorskans rätt till ersättning direkt på grund av Europakonventionen,

– att diskrimineringslagens regler lever upp till det rättighetsskydd som följer av Europakonventionen,

– att det ska göras en prövning av om regionens handlande utgjort brott mot diskrimineringslagen,

– att bedömningen enligt diskrimineringslagen leder till att det inte varit fråga om direkt diskriminering eftersom regionens beslut att inte erbjuda barnmorskan arbete inte grundades på hennes religiösa övertygelse utan på att hon inte avsåg att utföra vissa arbetsuppgifter som ingick i anställningarna,

– att bedömningen enligt diskrimineringslagen innebär att det inte heller varit fråga om indirekt diskriminering eftersom regionen haft rätt att ställa upp ett krav att alla barnmorskor ska vara beredda att arbeta med alla arbetsuppgifter inom kvinnoklinikerna inklusive arbete med aborter,

– att det inte skett någon kränkning av barnmorskans åsikts- och yttrandefrihet.

Dom AD 2017 nr 23 i mål B 10/16


Pressmeddelande den 22 mars 2017


Arbetsdomstolen har idag dömt staten att betala skadestånd till en rektor för sameskolan i Jokkmokk som aldrig fick börja arbetet.

Nämnden för sameskolstyrelsen anställde först en person till rektor för sameskolan och en kort tid därefter en annan person på samma befattning. Frågan är om den sist anställde rektorn borde ha förstått att beslutet att anställa honom kunde vara felaktigt.

Arbetsdomstolen tar inte ställning till frågan om anställningsbeslutet var felaktigt eller inte. Däremot anser Arbetsdomstolen att rektorn var i god tro om att beslutet att anställa honom var riktigt. I och med att rektorn inte fick börja arbetet anses han felaktigt avskedad. Staten ska därför betala skadestånd till den avskedade rektorn.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15