Förhandlingar

Kommande förhandlingar

2023-03-28, kl 9:00

Svenska Kommunalarbetareförbundet mot Sveriges Bussföretag och Nobina Sverige AB

Svenska Kommunalarbetareförbundet mot Sveriges Bussföretag och Nobina Sverige AB
2023-03-29, kl 9:00

Svenska Kommunalarbetareförbundet mot Sveriges Bussföretag och Nobina Sverige AB

Svenska Kommunalarbetareförbundet mot Sveriges Bussföretag och Nobina Sverige AB
2023-04-13, kl 9:00

Fråga om ett bolag som bedriver hamnarbete inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt 6 kap. 4 § andra och tredje stycket arbetsmiljölagen och om huvudskyddsombudet därmed har hindrats att utföra sitt uppdrag som huvudskyddsombud och facklig förtroendeman (i strid mot 6 kap. 10 § arbetsmiljölagen och 3 § förtroendemannalagen).

Fråga om ett bolag som bedriver hamnarbete inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt 6 kap. 4 § andra och tredje stycket arbetsmiljölagen och om huvudskyddsombudet därmed har hindrats att utföra sitt uppdrag som huvudskyddsombud och facklig förtroendeman (i strid mot 6 kap. 10 § arbetsmiljölagen och 3 § förtroendemannalagen).
2023-04-14, kl 9:00

Ett bolag som bedriver personlig assistans har en arbetstagare som sedan 2008 har varit anställd ”på viss tid så länge uppdraget varar” (SLUV) enligt en bestämmelse i tillämpligt kollektivavtal. Svenska Kommunalarbetareförbundet, som gör gällande att denna i kollektivavtalet reglerade anställningsform är oförenlig med svensk lag och EU-rätt och att kollektivavtalsbestämmelsen därmed är ogiltig, för talan av innebörd att arbetstagaren ska fastställas/förklaras inneha en tillsvidareanställning.

Ett bolag som bedriver personlig assistans har en arbetstagare som sedan 2008 har varit anställd ”på viss tid så länge uppdraget varar” (SLUV) enligt en bestämmelse i tillämpligt kollektivavtal. Svenska Kommunalarbetareförbundet, som gör gällande att denna i kollektivavtalet reglerade anställningsform är oförenlig med svensk lag och EU-rätt och att kollektivavtalsbestämmelsen därmed är ogiltig, för talan av innebörd att arbetstagaren ska fastställas/förklaras inneha en tillsvidareanställning.
2023-04-19, kl 9:30

Fråga om en arbetsgivare som är bunden till Byggavtalet genom hängavtal har betalat ut rätt ersättning till två arbetstagare samt om bolaget brutit mot semesterlagen. Även fråga om samma arbetsgivare har brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.

Fråga om en arbetsgivare som är bunden till Byggavtalet genom hängavtal har betalat ut rätt ersättning till två arbetstagare samt om bolaget brutit mot semesterlagen. Även fråga om samma arbetsgivare har brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.
Inställd
Inställd
2023-04-20, kl 9:30

Fråga om en arbetsgivare som är bunden till Byggavtalet genom hängavtal har betalat ut rätt ersättning till två arbetstagare samt om bolaget brutit mot semesterlagen. Även fråga om samma arbetsgivare har brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.

Fråga om en arbetsgivare som är bunden till Byggavtalet genom hängavtal har betalat ut rätt ersättning till två arbetstagare samt om bolaget brutit mot semesterlagen. Även fråga om samma arbetsgivare har brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.
2023-04-21, kl 9:30

Fråga om en arbetsgivare som är bunden till Byggavtalet genom hängavtal har betalat ut rätt ersättning till två arbetstagare samt om bolaget brutit mot semesterlagen. Även fråga om samma arbetsgivare har brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.

Fråga om en arbetsgivare som är bunden till Byggavtalet genom hängavtal har betalat ut rätt ersättning till två arbetstagare samt om bolaget brutit mot semesterlagen. Även fråga om samma arbetsgivare har brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.
2023-04-25, kl 9:00

Fråga om en VVS-montör som inte arbetat ändå stått till förfogande för arbete, om VVS-montören avskedats eller själv frånträtt anställningen genom frånvaron och om arbetsgivaren betalat lön och andra ersättningar som VVS-montören har rätt till.

Fråga om en VVS-montör som inte arbetat ändå stått till förfogande för arbete, om VVS-montören avskedats eller själv frånträtt anställningen genom frånvaron och om arbetsgivaren betalat lön och andra ersättningar som VVS-montören har rätt till.
2023-04-26, kl 9:00

Fråga om en VVS-montör som inte arbetat ändå stått till förfogande för arbete, om VVS-montören avskedats eller själv frånträtt anställningen genom frånvaron och om arbetsgivaren betalat lön och andra ersättningar som VVS-montören har rätt till.

Fråga om en VVS-montör som inte arbetat ändå stått till förfogande för arbete, om VVS-montören avskedats eller själv frånträtt anställningen genom frånvaron och om arbetsgivaren betalat lön och andra ersättningar som VVS-montören har rätt till.
2023-04-26, kl 9:00

Före en omorganisation hösten 2020 var ett antal arbetstagare hos bolaget sysselsatta i arbete som omfattades av civilflygavtalets tillämpningsområde. Efter omorganisationen tillämpar bolaget i stället cateringavtalet på arbetstagarnas arbete. Fråga om bolaget efter omorganisationen ska tillämpa civilflygavtalet och om arbetstagarna har rätt till ob-ersättning och övertidsersättning i enlighet med civilflygavtalets bestämmelser. Även fråga om bolaget genom att tillämpa cateringavtalet gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott och därmed är skyldigt att betala allmänt skadestånd till förbundet.

Före en omorganisation hösten 2020 var ett antal arbetstagare hos bolaget sysselsatta i arbete som omfattades av civilflygavtalets tillämpningsområde. Efter omorganisationen tillämpar bolaget i stället cateringavtalet på arbetstagarnas arbete. Fråga om bolaget efter omorganisationen ska tillämpa civilflygavtalet och om arbetstagarna har rätt till ob-ersättning och övertidsersättning i enlighet med civilflygavtalets bestämmelser. Även fråga om bolaget genom att tillämpa cateringavtalet gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott och därmed är skyldigt att betala allmänt skadestånd till förbundet.
2023-04-27, kl 9:00

Före en omorganisation hösten 2020 var ett antal arbetstagare hos bolaget sysselsatta i arbete som omfattades av civilflygavtalets tillämpningsområde. Efter omorganisationen tillämpar bolaget i stället cateringavtalet på arbetstagarnas arbete. Fråga om bolaget efter omorganisationen ska tillämpa civilflygavtalet och om arbetstagarna har rätt till ob-ersättning och övertidsersättning i enlighet med civilflygavtalets bestämmelser. Även fråga om bolaget genom att tillämpa cateringavtalet gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott och därmed är skyldigt att betala allmänt skadestånd till förbundet.

Före en omorganisation hösten 2020 var ett antal arbetstagare hos bolaget sysselsatta i arbete som omfattades av civilflygavtalets tillämpningsområde. Efter omorganisationen tillämpar bolaget i stället cateringavtalet på arbetstagarnas arbete. Fråga om bolaget efter omorganisationen ska tillämpa civilflygavtalet och om arbetstagarna har rätt till ob-ersättning och övertidsersättning i enlighet med civilflygavtalets bestämmelser. Även fråga om bolaget genom att tillämpa cateringavtalet gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott och därmed är skyldigt att betala allmänt skadestånd till förbundet.
2023-05-04, kl 9:00

En arbetstagare som under en längre tid varit tjänstledig på deltid för studier, har avskedats under påstående av att han i verkligheten inte har bedrivit några studier, att han vilselett arbetsgivaren om grunden för tjänstledigheten och att han genom sitt agerande har brutit mot sin lojalitetsplikt och sina åligganden enligt anställningsavtalet. Fråga om avskedandet har varit lagligen grundat.

En arbetstagare som under en längre tid varit tjänstledig på deltid för studier, har avskedats under påstående av att han i verkligheten inte har bedrivit några studier, att han vilselett arbetsgivaren om grunden för tjänstledigheten och att han genom sitt agerande har brutit mot sin lojalitetsplikt och sina åligganden enligt anställningsavtalet. Fråga om avskedandet har varit lagligen grundat.
2023-05-05, kl 9:00

En arbetstagare som under en längre tid varit tjänstledig på deltid för studier, har avskedats under påstående av att han i verkligheten inte har bedrivit några studier, att han vilselett arbetsgivaren om grunden för tjänstledigheten och att han genom sitt agerande har brutit mot sin lojalitetsplikt och sina åligganden enligt anställningsavtalet. Fråga om avskedandet har varit lagligen grundat.

En arbetstagare som under en längre tid varit tjänstledig på deltid för studier, har avskedats under påstående av att han i verkligheten inte har bedrivit några studier, att han vilselett arbetsgivaren om grunden för tjänstledigheten och att han genom sitt agerande har brutit mot sin lojalitetsplikt och sina åligganden enligt anställningsavtalet. Fråga om avskedandet har varit lagligen grundat.
2023-05-09, kl 9:00

Kollektivavtalstolkning. Fråga om Polismyndigheten brutit mot ett lokalt kollektivavtal om förhandlingsordning m.m. inför anställningsbeslut och inför vissa arbetsledningsbeslut genom att dels erbjuda en person en tjänst som gruppchef, dels i ett senare skede besluta att om att anställa en annan person på den berörda tjänsten, utan att ha informerat den lokala arbetstagarorganisationen om de tilltänkta besluten innan dessa fattades.

Kollektivavtalstolkning. Fråga om Polismyndigheten brutit mot ett lokalt kollektivavtal om förhandlingsordning m.m. inför anställningsbeslut och inför vissa arbetsledningsbeslut genom att dels erbjuda en person en tjänst som gruppchef, dels i ett senare skede besluta att om att anställa en annan person på den berörda tjänsten, utan att ha informerat den lokala arbetstagarorganisationen om de tilltänkta besluten innan dessa fattades.
2023-05-10, kl 9:00

Kollektivavtalstolkning samt krav på allmänt skadestånd till förbund och skyddsombud för brott mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen. Fråga om ett städbolag har hindrat ett skyddsombud från att utföra dess uppdrag genom att inte på begäran lämna skyddsombudet uppgift om bolagets arbetsplatser. Även fråga dels om skyddsombudet har varit skyldigt att enligt en till gällande kollektivavtal hörande ”Bilaga K – Arbetsmiljöavtal” anmäla och överlägga i frågan om de begärda uppgifterna, dels om allmänt skadestånd i förekommande fall kan utgå till både förbundet och skyddsombudet.

Kollektivavtalstolkning samt krav på allmänt skadestånd till förbund och skyddsombud för brott mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen. Fråga om ett städbolag har hindrat ett skyddsombud från att utföra dess uppdrag genom att inte på begäran lämna skyddsombudet uppgift om bolagets arbetsplatser. Även fråga dels om skyddsombudet har varit skyldigt att enligt en till gällande kollektivavtal hörande ”Bilaga K – Arbetsmiljöavtal” anmäla och överlägga i frågan om de begärda uppgifterna, dels om allmänt skadestånd i förekommande fall kan utgå till både förbundet och skyddsombudet.
2023-05-10, kl 9:00

Fråga om arbetstagare har rätt till viss övertids- och semesterersättning samt om aktuellt bolag, genom sin hantering av inarbetad övertid och en motfordran, har brutit mot kollektivavtalet respektive lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

Fråga om arbetstagare har rätt till viss övertids- och semesterersättning samt om aktuellt bolag, genom sin hantering av inarbetad övertid och en motfordran, har brutit mot kollektivavtalet respektive lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.