2023-01-18, AD 2023 nr 5

Fråga om hur preskriptionsfristerna ska beräknas då arbetstagare som är medlem i en arbetstagarorganisation, men vars talan inte förs av organisationen, väckt talan om ersättning enligt diskrimineringslagen. Arbetsdom-stolen har funnit att preskriptionsbestämmelsen i 66 § andra stycket medbestämmandelagen är tillämplig när orsaken till att en arbetstagare inte kan företrädas av en organisation är att denne inte är eller har varit medlem i någon arbetstagarorganisation på det sätt som avses i paragrafens första stycket, inte när den organisation arbetstagaren är eller har varit medlem i inte vill föra medlemmens talan. För arbetstagare som är eller har varit medlem i en arbetstagarorganisation som hade kunnat förhandla och väcka talan för arbetstagaren gäller i stället preskriptionsbestämmelsen i första stycket i den paragrafen.

Mål nr

B 23/22

Parter

A.S.
mot
Region Västerbotten

Sökord

preskription, diskriminering

Lagrum och SFS:nr

64–66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 6 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567)

Läs domen här

AD 5/23.pdf (öppnas i nytt fönster)