2023-01-25, AD 2023 nr 6

När ett slutligt avgörande av ett mål vid tingsrätt, som delvis avsett en arbetstvist, överklagats bara i den del avgörandet inte avsett en arbetstvist, har Arbetsdomstolen enligt grunderna för 2 kap. 7 § andra stycket arbetstvistlagen överlämnat målet till behörig hovrätt (AD 1979 nr 147). Detta bör gälla i alla de fall då bara den eller de som vunnit målet i den del som avser arbetstvisten angripit tingsrättens slutliga avgörande. Att klaganden, som i sak inte fått överklaga domen i den del som avser arbetstvisten, i första hand yrkat att Arbetsdomstolen, med undanröjande av domen, ska återförvisa målet till tingsrätten, på grund av rättegångsfel, ger således inte anledning till någon annan bedömning.

Mål nr

B 147/22

Parter

1. M. Handelsbolag
2. N.H.
3. M.S.K.
mot
N.K

Sökord

arbetstvist, överlämnande av mål, rättegångsfel, Arbetsdomstolens behörighet

Lagrum och SFS:nr

1 kap. 1 § andra stycket och 2 kap. 7 § andra stycket lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Rättsfall

AD 1979 nr 147

Läs beslutet här

AD 6/23.pdf (öppnas i nytt fönster)