2017-11-15

Arbetsdomstolen har i en dom i dag slagit fast att sex arbetstagare vid Fastighetsmäklarinspektionen är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad efter att myndigheten omlokaliserats dit.

Regeringen har beslutat att Fastighetsmäklarinspektionen i december 2017 ska omlokaliseras från Stockholm till Karlstad. Staten och berörda arbetstagarorganisationer var oense om arbetstagarna är skyldiga att arbeta i Karlstad efter flytten. Frågan har betydelse för om arbetstagare som inte vill följa med till Karlstad ska säga upp sig själva eller bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Denna fråga påverkar vilka villkor som kommer att gälla när anställningen avslutas.

Arbetsdomstolen har funnit att det finns starkt stöd för att det på statens område sedan mitten på 1960-talet konsekvent har tillämpats en ordning där arbetstagare vid omlokalisering av myndigheter är skyldiga att följa med till den nya orten och att arbetstagare som inte vill göra detta får säga upp sig själva. Den ordningen tillkom genom 1965 års statstjänstemannalag och det har i förarbetena till 1976 och 1994 års lagar om offentlig anställning uttalats att arbetsskyldighet för statligt anställda ska bestämmas med beaktande av vad som sedan tidigare gällt för statstjänstemän. Av de exempel på omlokalisering av myndigheter som redovisats i målet framgår att denna praktik tillämpats även under 2000-talet. Vidare har parterna på statens område sedan 1970-talet anpassat reglerna om omställningstrygghet till en sådan praktik, bl.a. genom att trygghets- och omställningsavtalen inte bara är tillämpliga på arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist utan även på arbetstagare som säger upp sig själva i samband med omlokalisering.

Vid en sammanvägd bedömning har Arbetsdomstolen funnit att de sex arbetstagarna är skyldiga att stadigvarande arbeta i Karlstad efter att Fastighetsmäklarinspektionen flyttat dit.

Två ledamöter var skiljaktiga.

Arbetsdomstolens målnummer A 82/17 och A 83/17, dom nr 59/17