2018-05-30

Arbetsdomstolen har i en dom i dag kommit fram till att 25 arbetstagare, som var medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet, lade ned arbetet i Göteborgs hamn under 30 minuter den 26 januari 2017. En förutsättning för att ålägga arbetstagare att betala allmänt skadestånd för olovlig stridsåtgärd är att det finns kollektivavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarnas fackliga organisation. Eftersom det inte fanns något sådant kollektivavtal, har arbetstagarna redan därför inte kunnat åläggas skadeståndsskyldighet.

Arbetsdomstolen har vidare funnit att det löneavdrag, som arbetsgivaren gjorde för de 30 minuterna som arbetstagarna lade ned arbetet, var ett avdrag för att arbetstagarna inte arbetade eller stod till förfogande för arbete. Arbetstagarna hade därför inte rätt till denna lön. Löneavdraget var inte någon olovlig stridsåtgärd från arbetsgivarens sida.

Domstolen har också kommit fram till att arbetsgivaren inte är skadeståndsskyldig för brott mot medbestämmandelagen på grund av de varningar som arbetstagarna fick eller för att bolaget inte varslade inför påstådda stridsåtgärder och inte förhandlade med Svenska Hamnarbetarförbundet inför löneavdragen och varningarna.

Sammanfattningsvis innebär domen att både arbetsgivarsidans och arbetstagarsidans yrkanden avslås.

Arbetsdomstolens målnummer är A 44/17 och del av A 51/17, dom nr 34/18