2018-08-15

En kvinna gjorde en förfrågan om arbete som tolk. Tolkföretaget avbröt rekryteringsförfarandet efter att kvinnan under en anställningsintervju inte handhälsat på en manlig företrädare för företaget. Arbetsdomstolen har i en dom i dag kommit fram till att kvinnan blev utsatt för indirekt diskriminering och att företaget ska betala 40 000 kr i diskrimineringsersättning till henne.

Kvinnan, som företräddes av Diskrimineringsombudsmannen, tillhör en grupp muslimer som upprätthåller en tolkning av islam vilken förbjuder handhälsning mellan kvinnor och män som inte är nära släkt. Hon hälsar därför i stället på män genom att lägga handen på hjärtat.

Tolkföretaget kräver att dess anställda ska behandla män och kvinnor lika och tillämpar därför en policy som innebär att bolagets anställda inte får vägra att ta andra i hand på grund av kön. Att en anställd vägrar att handhälsa på personer av motsatt kön medför, enlig tolkföretaget, obehag för den vars hälsning inte besvaras och är ägnat att skapa konflikter på arbetet. Företaget menar också att en vägran att ta någon i hand på grund av kön ger uttryck för en särskiljande syn på män och kvinnor som inte är acceptabel samt att ett sådant agerande inte är förenligt med god tolksed.

Arbetsdomstolen har kommit fram till att kvinnans vägran att ta personer av motsatt kön i hand är en sådan religiös manifestation som skyddas av artikel 9 Europakonventionen och att tolkföretagets policy särskilt missgynnar personer med viss religion, nämligen muslimer som tillämpar ett förbud mot handhälsning mellan kvinnor och män som inte är nära släkt.

DO och arbetsgivarsidan var överens om att tolkföretagets policy har berättigade syften men oense om den var lämplig och nödvändig för att uppnå syftena. Arbetsdomstolen har funnit att kravet på handhälsning inte var lämpligt och nödvändigt för att nå syftena. Domstolen har framhållit bl.a. att det med kunskap om bakgrunden till att kvinnan hälsar genom att lägga handen på hjärtat, inte finns skäl att uppfatta en sådan hälsning som nedvärderande och att en mindre ingripande åtgärd än att kräva att hon ska ta alla i hand, vore att kräva hon ska hälsa på alla på samma sätt oavsett könstillhörighet. Enligt domstolen berättigar det förhållandet att kvinnan följer ett religiöst påbud om att inte handhälsa på män inte till slutsatsen att hon i andra avseenden inte skulle följa de krav på jämställt agerande som arbetsgivaren ställer. Domstolen uttalade att en mindre ingripande åtgärd för att minska riskerna att arbetstagaren inte kommer att fungera i arbetet, är att arbetsgivaren ställer frågor och inleder en dialog i syfte att klarlägga om den arbetssökandes religiöst betingade agerande t.ex. kommer att medföra hinder eller svårigheter för den verksamhet som arbetsgivaren bedriver. Arbetsdomstolen har inte funnit det bevisat att en tolk som av religiösa skäl hälsar genom att lägga handen på hjärtat bryter mot god tolksed.

Två ledamöter var skiljaktiga och ansåg att policyn var lämplig och nödvändig för att uppnå sina syften.

Arbetsdomstolens målnummer är A 46/17, dom nr 51/18