Organisation

Arbetsdomstolen har cirka 20 anställda

Domstolen har fyra ordförande. De är ordinarie domare och anställda med så kallad fullmakt.

Ordförandena biträds av rättssekreterare som är domarutbildade hovrättsassessorer och i vissa fall av biträdande rättssekreterare, som normalt är tingsmeriterade jurister.

På kansliet finns fyra domstolshandläggare, en domstolsadministratör, en vaktmästare/expeditionsansvarig och en kamrer som svarar för domstolens ekonomihantering.

Vid domstolen tjänstgör även ledamöter och ersättare som har uppdraget som en bisyssla. Dessa utses av regeringen för en period om tre år. Hos domstolen finns sammanlagt 84 sådan ordinarie ledamöter och ersättare. Läs mer om dessa under rubriken sammansättning.

Rättens sammansättning

Ett mål eller en fråga i ett mål kan avgöras av Arbetsdomstolen där domstolen är sammansatt på olika sätt.

Sju ledamöter

Huvudregeln är att ett mål som ska prövas i sak avgörs i en sammansättning där Arbetsdomstolen består av en av ordförandena samt sex andra ledamöter vilka inte är anställda hos domstolen och som utsetts av regeringen för en tid om tre år.

Tre av ledamöterna anses inte företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. Förutom ordföranden är det en vice ordförande och en s.k. ämbetsledamot. Vice ordföranden är en person med långvarig domarerfarenhet. Ämbetsmannaledamoten har särskild erfarenhet av förhållandena på arbetsmarknaden och är ofta anställd hos en statlig myndighet.

De övriga fyra ledamöterna har utsetts efter förslag från arbetsmarknadens huvudorganisationer. Förslagsberättigade är Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsgivarverket, LO, TCO och Saco.

Fem ledamöter

I mål enligt diskrimineringslagen består domstolen av fem ledamöter. Då deltar enbart två ledamöter – i stället för fyra – nominerade av arbetsmarknadens organisationer. Även de målen avgörs av sju ledamöter om parterna i målet är eniga om det.

Tre ledamöter

Om målet ska avgöras efter huvudförhandling och det är av enklare beskaffenhet kan målet avgöras av tre ledamöter. En sådan sammansättning är också aktuell när frågor avgörs utan huvudförhandling, som när så kallade interimistiska frågor prövas, t.ex. om en avskedad arbetstagare ska få återgå i arbete under målets handläggning. Domstolen består då av ordförande samt en ledamot utsedd efter förslag från arbetsgivar- respektive arbetstagarsidan.

Juristsammansättning

En fråga eller ett mål kan också avgöras av tre jurister hos Arbetsdomstolen, vanligtvis två ordförande och en rättssekreterare. Frågor om prövningstillstånd avgörs normalt av en juristsammansättning, liksom om frågan som ska prövas i väsentlig grad inte rör en arbetsrättslig fråga (t.ex. en rättegångskostnadsfråga, rättshjälp, rättegångsbalksfrågor i övrigt).