Behandling av personuppgifter

Arbetsdomstolen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos domstolen. Domstolen behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Om du har lämnat eller kommer att lämna uppgifter om dig själv eller om någon annan har lämnat uppgifter om dig till Arbetsdomstolen är det viktigt att du tar del av informationen nedan.

Om du har frågor

Om du har frågor om Arbetsdomstolens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till domstolens dataskyddsombud.

Information till dig som registrerad

Enligt gällande regler om dataskydd har du som registrerad rätt att få information om Arbetsdomstolens behandling av dina personuppgifter. Information ska också lämnas bl.a. om ändamålen med behandlingen. Personuppgifter kan under vissa förutsättningar på din begäran rättas, kompletteras eller raderas. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas.

I flikarna till vänster finns olika informationsavsnitt beroende på i vilket sammanhang uppgifter om dig förekommer hos domstolen.

Du har rätt att begära ett registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om domstolen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag alltför ofta kan domstolen avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du har rätt att begära rättelse, radering, begränsning och invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under pågående handläggning av ett mål eller ärende. Rättigheterna är också begränsade eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i författning.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Du kan komma i kontakt med Integritetsskyddsmyndigheten på e-post imy@imy.se telefon 08-657 61 00 eller postadress Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Dataskyddsombud

Domstolens dataskyddsombud når du på e-post kansliet@arbetsdomstolen.se ange ”Till dataskyddsombudet” i ämnesraden, eller på telefon 08-617 66 00.

Kontaktuppgifter

Arbetsdomstolen
Postadress: Box 2018, 103 11 Stockholm
Besöksadress: Stora Nygatan 2 A–B
Tel: 08-617 66 00, e-post: kansliet@arbetsdomstolen.se 

 

In English