Välkommen till Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Att överklaga

Processen i Arbetsdomstolen

I vissa fall kan talan väckas direkt hos Arbetsdomstolen. Domstolen är då första och enda domstol.
I de fall talan inte kan väckas direkt i Arbetsdomstolen måste talan väckas vid tingsrätt. Om en part är missnöjd med tingsrättens avgörande kan parten överklaga till Arbetsdomstolen. För prövning hos Arbetsdomstolen krävs då att domstolen meddelar prövningstillstånd.
Arbetsdomstolens avgörande kan inte överklagas.

Meddelade domar

Domen refereras inte

När en arbetsgivare påstår att en arbetstagare har sagt upp sig själv genom en egenhändigt undertecknad skriftlig uppsägningshandling som kan uppvisas i original och det invänds att handlingen är förfalskad, har arbetsgivaren bevisbördan för att handlingen är äkta. Arbetsgivaren har därvid att göra det övervägande sannolikt att handlingen är äkta.

Förhandlingar

2023-03-28, kl 9:00

Svenska Kommunalarbetareförbundet mot Sveriges Bussföretag och Nobina Sverige AB

Svenska Kommunalarbetareförbundet mot Sveriges Bussföretag och Nobina Sverige AB
2023-03-29, kl 9:00

Svenska Kommunalarbetareförbundet mot Sveriges Bussföretag och Nobina Sverige AB

Svenska Kommunalarbetareförbundet mot Sveriges Bussföretag och Nobina Sverige AB
2023-04-13, kl 9:00

Fråga om ett bolag som bedriver hamnarbete inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt 6 kap. 4 § andra och tredje stycket arbetsmiljölagen och om huvudskyddsombudet därmed har hindrats att utföra sitt uppdrag som huvudskyddsombud och facklig förtroendeman (i strid mot 6 kap. 10 § arbetsmiljölagen och 3 § förtroendemannalagen).

Fråga om ett bolag som bedriver hamnarbete inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt 6 kap. 4 § andra och tredje stycket arbetsmiljölagen och om huvudskyddsombudet därmed har hindrats att utföra sitt uppdrag som huvudskyddsombud och facklig förtroendeman (i strid mot 6 kap. 10 § arbetsmiljölagen och 3 § förtroendemannalagen).
2023-04-14, kl 9:00

Ett bolag som bedriver personlig assistans har en arbetstagare som sedan 2008 har varit anställd ”på viss tid så länge uppdraget varar” (SLUV) enligt en bestämmelse i tillämpligt kollektivavtal. Svenska Kommunalarbetareförbundet, som gör gällande att denna i kollektivavtalet reglerade anställningsform är oförenlig med svensk lag och EU-rätt och att kollektivavtalsbestämmelsen därmed är ogiltig, för talan av innebörd att arbetstagaren ska fastställas/förklaras inneha en tillsvidareanställning.

Ett bolag som bedriver personlig assistans har en arbetstagare som sedan 2008 har varit anställd ”på viss tid så länge uppdraget varar” (SLUV) enligt en bestämmelse i tillämpligt kollektivavtal. Svenska Kommunalarbetareförbundet, som gör gällande att denna i kollektivavtalet reglerade anställningsform är oförenlig med svensk lag och EU-rätt och att kollektivavtalsbestämmelsen därmed är ogiltig, för talan av innebörd att arbetstagaren ska fastställas/förklaras inneha en tillsvidareanställning.