Om Arbetsdomstolen

Bokhylla

Allmänt om Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. En arbetstvist är en tvist om kollektivavtal eller en annan tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

I lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister – arbetstvistlagen – och förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen finns bl.a. särskilda regler om rättegången hos Arbetsdomstolen. I övrigt gäller rättegångsbalkens regler.

I vissa fall kan talan i en arbetstvist väckas direkt hos Arbetsdomstolen. Domstolen är då första och enda domstol. I andra fall ska talan väckas vid tingsrätt. Om en part är missnöjd med tingsrättens dom eller beslut, kan parten överklaga till Arbetsdomstolen. Det krävs då att Arbetsdomstolen beviljar prövningstillstånd för att domstolen ska ta upp målet. Arbetsdomstolens avgörande kan inte överklagas. Arbetsdomstolens avgörande innebär alltså ett slutligt avgörande av tvistefrågan.