2024-01-17, AD 2024 nr 5

Domen refereras inte

Mål nr

A 144/23

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
S.Z.

Saken

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldigheten. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Alice Burén