2024-01-24, AD 2024 nr 8

Domen refereras inte

Mål nr

A 179/23

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
R.J.K med enskild firma BYGG-MEX

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Målet innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Catharina Nordlander
Rättssekreterare: Pontus Bromander