2024-01-24, AD 2024 nr 9

Domen refereras inte

Mål nr

A 145/23

Parter

Stockholms Lokala Samorganisation
mot
HM Sweden Allservice AB

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Målet innebar att kärandens talan i huvudsak bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Lars Dirke
Rättssekreterare: Anna Thorssin