2024-02-21, AD 2024 nr 14

Domen refereras inte

Mål nr

A 189/23

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
A.K.O.R.

Saken

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldigheten. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Alice Burén