2024-02-26, AD 2024 nr 15

Domen refereras inte

Mål nr

A 84/23

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
Skandinavisk arbetskraft AB

Saken

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldigheten. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

 

Ledamot: Catharina Nordlander
Rättssekreterare: Alice Burén