2024-03-13, AD 2024 nr 20

Domen refereras inte

Mål nr

A 127/23

Parter

Stockholms Byggsyndikat - Solidariska Byggare
mot
M&M AB

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran, brott mot editionsplikten. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

 

Ledamot: Lina Cajvert