2024-04-17, AD 2024 nr 27

Domen refereras inte

Mål nr

A 129/23

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
SIA "TEAM PREFABTEC" 

Saken

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Lars Dirke
Rättssekreterare: Anna Thorssin