2024-06-05, AD 2024 nr 41

För en kärande – en arbetstagare – som inte haft rätt att tvisteförhandla är föregående tvisteförhandling inte en processförutsättning enligt 4 kap.7 § eller 5 kap. 1 § första stycket arbetstvistlagen. Bestämmelsen i 5 kap. 2 § andra stycket arbetstvistlagen om att kostnad för förhandling eller överläggning inte ersätts som rättegångskostnad gäller bara om förhandlingen eller överläggningen varit en processförutsättning enligt nämnda lagrum. Motparten kan därför enligt 18 kap. rättegångsbalken få ersättning för kostnaden för de tvisteförhandlingar som denne enligt medbestämmandelagen varit skyldig att genomföra med kärandens arbetstagarorganisation om kärandens anspråk i målet.

Mål nr

B 34/23

Parter

Grekisk-Ortodoxa Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien
mot
P.M. 

Sökord

Rättegångskostnad, tvisteförhandling, förhandlingsskyldighet, förhandlingsrätt

Lagrum och SFS:nr

4 kap. 7 §, 5 kap. 1 och 2 §§ lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. 18 kap. 8 § rättegångsbalken. 

Rättsfall

AD 1980 nr 76

Läs beslutet här

AD 41/24.pdf (öppnas i nytt fönster)