Att överklaga

Är du missnöjd med tingsrättens avgörande kan du överklaga till Arbetsdomstolen.

Om tingsrättens dom eller beslut får överklagas till Arbetsdomstolen brukar det framgå av en bilaga till avgörandet, liksom vad överklagandet ska innehålla.

I korthet krävs att ett överklagande sker skriftligen inom tre veckor från det att domen eller beslutet meddelades. Överklagandet ska skickas till tingsrätten som kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet kommit in i rätt tid skickas det och alla handlingar till Arbetsdomstolen.

Prövningstillstånd

De krävs prövningstillstånd för att Arbetsdomstolen ska pröva målet. Det är Arbetsdomstolen som avgör om den ska lämna prövningstillstånd eller inte.

Prövningstillstånd ska meddelas

  • om det finns anledning att tvivla på att tingsrätten har kommit fram till ett riktigt slut,
  • om det behövs för att Arbetsdomstolen ska kunna bedöma om tingsrätten kommit fram till ett riktigt slut, eller
  • om det är viktigt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas

Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning.

När domstolen har beslutat i frågan om prövningstillstånd skickas en kopia av beslutet till dig och din motpart.

Om Arbetsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd innebär det att domstolen inte tar upp överklagandet till prövning. Tingsrättens avgörande gäller då. Arbetsdomstolens beslut vinner omedelbart laga kraft och kan inte överklagas.

Om Arbetsdomstolen lämnar prövningstillstånd kommer domstolen att pröva målet på nytt i de delar som tingsrättens dom eller beslut har överklagats. Arbetsdomstolen kan också begränsa prövningstillståndet till en del av målet.

Checklista när man överklagar till Arbetsdomstolen

Det framgår av en bilaga till tingsrättens dom hur du ska göra för att överklaga. Denna checklista är ett komplement och beskriver de uppgifter som behövs för handläggningen av målet i Arbetsdomstolen.

1. Skäl, yrkanden och grunder

  • Ange skälen för att Arbetsdomstolen ska meddela prövningstillstånd
  • Precisera dina yrkanden
  • Redogör för grunderna

Tänk på att skriva ett samlat avsnitt om de ändringar du vill ha i tingsrättens avgörande (yrkanden), sedan ett samlat avsnitt om varför ändringen bör ske (grunder).

Du behöver inte skicka in sådant material som redan skickats till tingsrätten. Allt material som tingsrätten haft tillgång till följer med till Arbetsdomstolen.

2. Bevisning

Ange vilken bevisning du vill lägga fram. Personer som hördes i tingsrätten ska normalt inte höras även i Arbetsdomstolen. I stället spelas den videoupptagning upp som gjordes av förhören i tingsrätten.

Ange vilken eller vilka videoupptagningar som ska spelas upp. Du kan också välja att begära uppläsning ur tingsrättens dom av vad hörda personer sa vid tingsrätten. Du kan även begära att skriftlig och muntlig bevisning presenteras genom att du enbart hänvisar till beviset, så kallad hänvisning.

I undantagsfall kan ytterligare frågor få ställas till en person som hördes vid tingsrätten (tilläggsförhör) eller ett helt nytt förhör få hållas med personen i Arbetsdomstolen (omförhör). Om du begär tilläggs- eller omförhör ska du ange varför det behövs.

Det är bara i undantagsfall tillåtet att lägga fram ny bevisning i Arbetsdomstolen.

Om du vill lägga fram ny bevisning, ange vad det syftar till att bevisa (bevistema). Om det rör sig om att en person ska höras, ange också vad han eller hon ska höras om (förhörstema). Du ska också ange varför du ska tillåtas lägga fram ny bevisning.

Ange adress och telefonnummer till personer som du vill ska kallas till Arbetsdomstolen.

3. Juridiskt ombud

Ett juridiskt ombud ska bifoga fullmakt om inte tidigare ingiven fullmakt gäller även rättegången i Arbetsdomstolen.

Bifoga även eventuell kostnadsräkning.

4. Tolk

Om någon behöver tolk, skriv vem som behöver det och på vilket språk.

5. Kontaktuppgifter

Ange namn, adress och e-postadress avseende den som överklagar.

Glöm inte att skriva under överklagandet!

6. Övrigt

Ange om du anser att målet kan avgöras på handlingarna. Att målet avgörs på handlingarna innebär att det avgörs utan muntlig förhandling. Arbetsdomstolen tar då del av det material som lämnades in och togs upp i tingsrätten och avgör målet utifrån detta. Parterna ges möjlighet att argumentera skriftligt inför avgörandet.