Var talan ska väckas

Arbetsdomstolen som första och enda domstol

I vissa fall kan talan väckas direkt hos Arbetsdomstolen. Domstolen är då första och enda domstol.

För att en arbetstvist ska få föras direkt till Arbetsdomstolen krävs som huvudregel två saker.

  • Talan måste väckas av en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av en arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal.
  • Målet måste gälla
    – tvist om kollektivavtal,
    – tvist som avses i medbestämmandelagen (t.ex. föreningsrättskränkning eller tvist om förhandlingsskyldighet) eller
    – annan arbetstvist (t.ex. om uppsägning, lönefordran, diskriminering) mellan parter där parterna är bundna av kollektivavtal eller rör en arbetstagare som arbetar på en arbetsplats där kollektivavtal gäller.

En enskild arbetstagare eller arbetsgivare (som inte själv slutit kollektivavtal) kan alltså inte väcka talan direkt hos Arbetsdomstolen.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) får i vissa fall, i frågor om diskriminering m.m. enligt diskrimineringslagen, också väcka talan direkt i Arbetsdomstolen. En talan enligt diskrimineringslagen får även i vissa fall väckas av en förening som ska tillvarata sina medlemmars intressen och som inte är en arbetstagarorganisation.

Arbetsdomstolens avgörande kan inte överklagas.

Arbetsdomstolen som fullföljdinstans

I de fall talan inte kan väckas direkt i Arbetsdomstolen måste talan väckas vid tingsrätt.

En enskild arbetstagare som inte är medlem i eller inte har stöd av någon facklig organisation och som vill väcka talan mot sin arbetsgivare eller tidigare arbetsgivare ska göra det vid en tingsrätt. Detsamma gäller normalt en arbetsgivare som inte har stöd av en arbetsgivarorganisation.

Om en part är missnöjd med tingsrättens avgörande kan parten överklaga till Arbetsdomstolen. För prövning hos Arbetsdomstolen krävs då att domstolen meddelar prövningstillstånd.

Om tiden för överklagande har gått ut – tingsrättens avgörande har då vunnit laga kraft – och en part anser att tingsrätten begått ett grovt rättegångsfel kan parten klaga över domvilla till Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolens avgörande i dessa mål kan inte överklagas.

Resning och återställande av försutten tid

En ansökan om resning är en begäran om att en dom eller ett beslut som har fått laga kraft, dvs. som inte längre kan överklagas, ska prövas på nytt. Resning kan t.ex. komma i fråga om nya viktiga omständigheter eller nya bevis som inte tidigare var kända har kommit fram efter det att målet avgjordes. Resning söks hos Högsta domstolen, se den domstolens hemsida.

En ansökan om återställande av försutten tid är en begäran om att en tidsfrist ska börja löpa igen, t.ex. tidsfristen för att överklaga ett avgörande. En sådan ansökan görs också hos Högsta domstolen, se den domstolens hemsida.