Den administrativa verksamheten

Personuppgifter i den administrativa verksamheten

Behandling av personuppgifter utanför den dömande verksamheten

Även utanför den dömande verksamheten kan Arbetsdomstolen behandla personuppgifter. Uppgifterna behandlas då i Arbetsdomstolens administrativa system.

Arbetsdomstolen behandlar personuppgifter för att korrespondera. Det kan handla om att besvara förfrågningar eller bokningar och beställningar av varor eller tjänster. Det är en arbetsuppgift av allmänt intresse och i vissa fall en rättslig skyldighet.

De allra flesta personuppgifterna har lämnats till Arbetsdomstolen av externa ingivare, men Arbetsdomstolen kan också själv hämta in t.ex. kontaktuppgifter från allmänt tillgängliga källor.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver få dem för att ärendet ska kunna behandlas. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Arbetsdomstolen så länge det behövs och kan bli föremål för arkivering så länge arkivlagstiftningen kräver det.

Om du ställer en allmän fråga till Arbetsdomstolen

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en fråga eller begäran kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för din fråga eller framställan, i den utsträckning som är nödvändig för att Arbetsdomstolen ska kunna hantera ärendet. Dina personuppgifter behandlas då som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du begär att få ta del av allmänna handlingar

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du begär att få ut en allmän handling kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen för denna begäran. Arbetsdomstolen behandlar då dina personuppgifter som en följd av utförandet av en rättslig förpliktelse.

Om du bokar ett studiebesök eller vill närvara vid en förhandling

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du bokar ett studiebesök eller vill närvara vid en förhandling kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen för denna begäran. Arbetsdomstolen behandlar då dina personuppgifter som en följd av utförandet av en rättslig förpliktelse.

Om du besöker Arbetsdomstolens förhandlingar

Ljudinspelning sker under sakframställningar, förhör och slutanföranden och används som minnesanteckningar för att kunna döma eller besluta i målet. Inspelningarna sparas till dess målet avslutas. Bara Arbetsdomstolens personal och ledamöter som arbetar med målet har tillgång till inspelningarna. Inspelningarna är inte allmänna handlingar och lämnas inte som huvudregel ut utanför Arbetsdomstolen.

Om du söker anställning hos Arbetsdomstolen

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en rekryteringsprocess kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för denna process och i nödvändig utsträckning för att hantera processen. Arbetsdomstolen behandlar då dina uppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Du har rätt att begära ett registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om domstolen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag alltför ofta kan domstolen avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du har rätt att begära rättelse, radering, begränsning och invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under pågående handläggning av ett mål eller ärende. Rättigheterna är också begränsade eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i författning.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Du kan komma i kontakt med Integritetsskyddsmyndigheten på e-post imy@imy.se telefon 08-657 61 00 eller postadress Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Dataskyddsombud

Domstolens dataskyddsombud når du på e-post kansliet@arbetsdomstolen.se ange ”Till dataskyddsombudet” i ämnesraden, eller på telefon 08-617 66 00.

Kontaktuppgifter

Arbetsdomstolen
Postadress: Box 2018, 103 11 Stockholm
Besöksadress: Stora Nygatan 2 A–B
Tel: 08-617 66 00, e-post: kansliet@arbetsdomstolen.se 

 

In English