Juridisk hjälp

Arbetsdomstolen kan inte lämna några juridiska råd.

Arbetsdomstolen är i likhet med andra domstolar en objektiv och opartisk instans. Domstolen kan därför inte lämna stöd eller rådgivning till enskilda. Det innebär bl.a. att domstolen, vid sidan av vad som uttalas i domar och beslut, inte kan lämna besked om hur viss lagstiftning tillämpas. Domstolen kan inte heller bistå allmänheten med efterforskning av tidigare domar eller göra rättsutredningar av annat slag. Inte heller kan domstolen rekommendera någon särskild advokat eller annan jurist.

En arbetstagare som hamnar i tvist med sin arbetsgivare bör vända sig till sin fackliga organisation för att få hjälp. Den som inte är medlem i en facklig organisation bör vända sig till en advokat eller annan praktiserande jurist, som också kan klara ut om det går att få bistånd från samhället genom rättshjälpssystemet. Frågor om rättshjälp kan också besvaras av Rättshjälpsmyndigheten.

En enskild arbetstagare, som inte är medlem i eller inte har stöd av någon facklig organisation, men som vill väcka talan mot sin arbetsgivare ska vända sig till tingsrätten. Detsamma gäller en arbetsgivare som inte har stöd av en arbetsgivarorganisation men vill väcka talan mot en arbetstagare. Om en part är missnöjd med tingsrättens avgörande i en sådan tvist kan överklagande ske till Arbetsdomstolen.