Den dömande verksamheten

Personuppgifter i den dömande verksamheten

Varför och hur behandlas personuppgifter?

Personuppgifter behandlas av Arbetsdomstolen, såsom personuppgiftsansvarig, för att kunna handlägga mål. Domstolen behandlar dina personuppgifter som en del i det som kallas myndighetsutövning och en uppgift av allmänt intresse.

För att domstolen ska kunna handlägga målet behöver du som är part, ombud eller tolk lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Utöver det finns inte någon skyldighet för dig att komma in med personuppgifter till domstolen. Domstolen kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina kontaktuppgifter kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende vid domstolen.

Ljudinspelning sker vid förhandling under sakframställningar, förhör och slutanföranden och används som minnesanteckningar för att kunna döma eller besluta i målet. Inspelningarna sparas till dess målet avslutas. Bara Arbetsdomstolens personal och ledamöter som arbetar med målet har tillgång till inspelningarna. Inspelningarna är inte allmänna handlingar och lämnas som huvudregel inte ut utanför Arbetsdomstolen.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda och domare vid domstolen och andra som behöver få dem för att målet ska kunna handläggas, exempelvis motparter eller tolkar. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess.

När målet är avslutat kommer dina personuppgifter att sparas i arkiv så länge som arkivlagstiftningen kräver det.

För att informera om domstolens bedömningar i vägledande avgöranden publiceras så kallade indirekta personuppgifter (dvs. uppgifter som inte innehåller namn eller personnummer) på domstolens hemsida och i det så kallade rättsinformationssystemet. För att informera om domstolens verksamhet publiceras också indirekta personuppgifter i form av målnummer på domstolens hemsida när det gäller aktuella huvudförhandlingar. Det är en arbetsuppgift av allmänt intresse.

Om du har frågor om vilka personuppgifter som behandlas eller hur de behandlas kan du vända dig till domstolen.

Du har rätt att begära ett registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om domstolen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag alltför ofta kan domstolen avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna är också begränsade eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i författning eller föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Du kan komma i kontakt med Integritetsskyddsmyndigheten på e-post imy@imy.se telefon 08-657 61 00 eller postadress Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Dataskyddsombud

Domstolens dataskyddsombud når du på e-post kansliet@arbetsdomstolen.se ange ”Till dataskyddsombudet” i ämnesraden, eller på telefon 08-617 66 00.

Kontaktuppgifter

Arbetsdomstolen
Postadress: Box 2018, 103 11 Stockholm
Besöksadress: Stora Nygatan 2 A–B
Tel: 08-617 66 00, e-post: kansliet@arbetsdomstolen.se

 

In English