2014-02-26, AD 2014 nr 17

Domen refereras inte

Mål nr

A 193/13

Parter

Unionen
mot
Bar & Servis i Stockholm AB

Saken

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson
Rättssekreterare: Malin Broman Lindfors