2014-04-02, AD 2014 nr 29

Domen refereras inte

Mål nr

B 44/13

Parter

Team Spargo Logistik AB i Stockholm
mot
M.G. i Hölö

Överklagade avgörandet: Södertörns tingsrätts dom den 20 mars 2013 i mål T 5728-12

Målet gällde skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

 

Ledamöter: Karin Renman, Maj Johansson, Per-Anders Edin, Bengt Huldt, Gösta Rehnstam, Malin Ackolt och Bengt G Nilsson. Enhälligt.

Rättssekreterare: Johanna Nilsson