2014-04-16, AD 2014 nr 32

Domen refereras inte

Mål nr

A 19/14

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
A.M.D. med firma Tjänstefolket i Norrköping

Saken

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldigheten. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Hanna Svensson