2014-04-30, AD 2014 nr 36

Domen refereras inte

Mål nr

A 18/14

Parter

Svenska Kommunalarbetareförbundet
mot
Arbetsgivarföreningen KFO (för ej talan) och AU BIST Global AB i Stockholm

Saken

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att bolaget underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Pontus Woxner