2014-06-11, AD 2014 nr 44

Beslutet refereras inte

Mål nr

B 125/13

Parter

Justitiekanslern
mot
D.G. i Kvänum

Överklagade avgörandet: Skaraborgs tingsrätts beslut den 8 oktober 2013 i mål nr T 1027-12

Målet gällde jämkning av rättshjälpsavgift. Beslutet innebar att tingsrättens beslut i huvudsak fastställdes.

 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, referent, Karin Renman och Malin Broman Lindfors. Enhälligt.

Rättssekreterare: Johanna Nilsson