2014-08-27, AD 2014 nr 54

Domen refereras inte

Mål nr

B 43/13

Parter

L.G. i Hölö
mot
Team Spargo Logistik AB i Stockholm

Överklagade avgörandet: Södertörns tingsrätts dom den 20 mars 2013 i mål nr T 8150-12

Målet gällde skadestånd. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

 

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Karl Olof Stenqvist, Gösta Rehnstam, Marcel Carlstedt och Bengt G Nilsson. Enhälligt.

Rättssekreterare: Hanna Svensson