2014-09-03, AD 2014 nr 56

Domen refereras inte

Mål nr

A 42/14

Parter

Unionen
mot
KVTAK AB i konkurs i Stockholm

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Pontus Woxner