2014-09-10, AD 2014 nr 59

Domen refereras inte

Mål nr

A 91/14

Parter

Fastighetsanställdas Förbund
mot
Refias Städ AB i Helsingborg

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Carina Gunnarsson
Rättssekreterare: Pontus Woxner