2014-09-24, AD 2014 nr 63

Domen refereras inte

Mål nr

A 136/14

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
Sihab Ventilation AB i Kode

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Eva Lärfars Persson