2014-10-08, AD 2014 nr 66

Domen refereras inte

Mål nr

A 117/14

Parter

Diskrimineringsombudsmannen
mot
IT & Web i Norden AB i Malmö

Saken

Målet gällde missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson
Rättssekreterare: Lotta Bodelius