2014-10-15, AD 2014 nr 67

Domen refereras inte

Mål nr

A 148/14

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet och J.G. i Tumba
mot
Ditt Stenhus Sverige AB i Tyresö

Saken

Målet gällde föreningsrättskränkning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Märta Lindberg