2014-10-29, AD 2014 nr 72

Domen refereras inte

Mål nr

A 122/14

Parter

Fastighetsanställdas Förbund
mot
Sorunda VVS Teknik AB i Sorunda

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Inge-Marie Nilsson