2014-10-29, AD 2014 nr 75

Domen refereras inte

Mål nr

A 18/14

Parter

Svenska Kommunalarbetareförbundet
mot
Arbetsgivareföreningen KFO (för ej talan) och AU BIST Global AB i Stockholm

Saken

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

 

Ledamot: Carina Gunnarsson
Rättssekreterare: Inge-Marie Nilsson