2014-11-19, AD 2014 nr 80

Domen refereras inte

Mål nr

A 169/14

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
Bankels Bygg & Montage AB i Linköping

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson
Rättssekreterare: Fredrik Öberg