2014-12-03, AD 2014 nr 86

Domen refereras inte

Mål nr

A 191/13

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
Jobba OÜ i Estland

Saken

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Carina Gunnarsson
Rättssekreterare: Tobias Bergkvist