2018-02-21, AD 2018 nr 10

En facklig företrädare för en arbetstagarorganisation, som inte är bunden av kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor med arbetsgivaren, har under lång tid fått lön för fackligt arbete. Fråga om det varit avtalsbaserat eller en av arbetsgivaren ensidigt reglerad förmån. Fråga också om arbetsgivarens indragning av lön för fackligt arbete och beslut att den fackliga företrädaren ska återgå till produktionen inneburit ett avskedande, en olovlig stridsåtgärd enligt 41 a § medbestämmandelagen eller föreningsrättskränkning respektive om arbetsgivaren före indragningen av lönen borde ha förhandlat enligt 13 § medbestämmandelagen. – Även fråga om vissa löneavdrag för andra arbetstagare inneburit kvittning i kvittningslagens mening.

Mål nr

A 51/17

Parter

Svenska Hamnar
mot
Sveriges Hamnar och APM Terminals Gothenburg AB

Sökord

kollektivavtal, anställningsavtal, ensidig förmån, stridsåtgärd, föreningsrättskränkning, förhandlingsskyldighet, förhandlingskrav, löneavdrag, kvittning

Lagrum och SFS:nr

4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, 8, 13 och 41 a §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Rättsfall

AD 1977 nr 27, AD 1977 nr 101, AD 1980 nr 59, AD 1980 nr 78, AD 1980 nr 114, AD 1985 nr 136, AD 1986 nr 56, AD 1987 nr 36, AD 1990 nr 67, AD 1996 nr 40, AD 1996 nr 70, AD 2005 nr 25, AD 2007 nr 50, AD 2008 nr 9, AD 2008 nr 36, AD 2008 nr 62, AD 2012 nr 1, AD 2013 nr 34, AD 2016 nr 52

Läs domen här

AD 10/18.pdf (öppnas i nytt fönster)