2018-02-21, AD 2018 nr 11

Fråga om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig överviktig, har utsatts för diskriminering då han nekades plats på grundutbildningen till kriminalvårdare och därmed sammanhängande anställning. Tvisten har rört bl.a. om arbetsgivaren felaktigt förmodat att hans övervikt/fetma inneburit en funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen, om han var i en jämförbar situation med de sökande som antogs och om beslutet att neka honom en av utbildningsplatserna hade något samband med hans fetma.

Mål nr

A 21/17

Parter

Industrifacket Metall
mot
Staten genom Arbetsgivarverket

Sökord

diskriminering, funktionsnedsättning, fetma

Lagrum och SFS:nr

1 kap. 4 §, 5 § 4, 2 kap. 1 § första stycket 2, 5 kap. 1 §, 6 kap. 3 § diskrimineringslagen (2008:567)

Rättsfall

AD 1987 nr 67, AD 1989 nr 40, AD 2010 nr 9, EU-domstolens domar HK Danmark, EU:C:2013:222, Chacón Navas, EU:C:2006:456, och Kaltoft, EU:C:2014:2463

Läs domen här

AD 11/18.pdf (öppnas i nytt fönster)