2018-03-07, AD 2018 nr 13

Domen refereras inte

Mål nr

B 75/17

Parter

Komhem AB
mot
F.N.

Överklagade avgörandet: Nacka tingsrätts dom den 23 maj 2017 i mål T 1268-16.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens dom ändrades.

 

Ledamöter: Sören Öman, Anu Rintala, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, Nikki Vagnér, Susanne Östh och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.

Rättssekreterare: Lotta Bodelius