2018-03-21, AD 2018 nr 16

Domen refereras inte

Mål nr

B 100/16

Parter

R.D.M.P.
mot
PS Elektriska AB

Överklagade avgörandet: Solna tingsrätts dom den 10 oktober 2016 i mål FT 4322-16

Målet gällde sjuklön m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades i huvudsaken.

 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Charlott Richardson och Gerald Lindberg. Enhälligt.

Rättssekreterare: Pontus Bromander