2018-03-23, AD 2018 nr 17

Domen refereras inte

Mål nr

B 123/16

Parter

  1. P.L.
  2. M.P.
  3. Lyckostäd i Stockholm AB
    mot
    Städpulsen AB


Överklagade avgörandet: Attunda tingsrätts dom den 14 november 2016 i mål T 4887-13.

Målet gällde företagshemligheter m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Peter Edin