2018-05-16, AD 2018 nr 30

Fråga om en arbetstagarorganisations talan för egen respektive en medlems räkning ska avvisas på grund av en skiljeklausul i ett kollektivavtal som medlemmens anställningsavtal hänvisar till, men som arbetstagarorganisationen inte är bunden av. Även fråga om arbetsgivaren har haft skyldighet att på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisationen enligt 13 § medbestämmandelagen innan medlemmens enligt kollektivavtalet tidsbegränsade anställning avslutades.

Mål nr

A 99/17

Parter

Social- och Vårdarbetarsyndikatet i Stockholm
mot
Föreningen Vårdföretagarna och Olivia Personlig Assistans AB

Sökord

kollektivavtal, skiljeklausul, rättegångshinder, avvisning, tidsbegränsad anställning, förhandlingsskyldighet, utanförstående arbetstagare, jämkning av avtal

Lagrum och SFS:nr

36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 1 kap. 3 § och 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, 3 § och 13 § lagen (1976:580) om medbestämmanderätt i arbetslivet, 2 §, 5 §, 6 c §, 15 § och 30 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd, Artikel 6 den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)

Rättsfall

AD 1978 nr 83, AD 1987 nr 165, AD 1991 nr 3, AD 1994 nr 28, AD 1995 nr 131, AD 2004 nr 73, AD 2005 nr 79, AD 2008 nr 24 , AD 2008 nr 29, AD 2013 nr 43

Läs domen här 

AD 30/18.pdf (öppnas i nytt fönster)