2018-05-16, AD 2018 nr 31

Fyra arbetstagare vid ett företag som anordnar personlig assistans har sagt upp sig för att börja arbeta hos ett konkurrerande företag. Fråga om arbetstagarna under sina anställningar brutit mot lojalitetsplikten i sina anställningsavtal och om de under eller efter sina anställningar brutit mot företagshemlighetslagen samt om de därför är skyldiga att betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till sin förre arbetsgivare och i så fall med vilka belopp. Även fråga om det nya företaget är skadeståndsskyldigt för att i strid med företagshemlighetslagen ha utnyttjat företagshemligheter angripna av arbetstagarna.

Mål nr

B 116/16

Parter

  1. Handen Assistans AB
  2. S.F.
  3. Dödsboet efter J-E.J.
  4. K.O.
  5. M.P.

mot
Västgöta Assistans AB

Sökord

lojalitetsplikt, företagshemligheter, offentlig handling, sekretess, konkurrerande verksamhet, ekonomiskt skadestånd, utebliven vinst, mervärdesskatt

Lagrum och SFS:nr

7-8 §§ företagshemlighetslagen, 6 kap. 4 § skadeståndslagen , 13 kap. 3 § och 35 kap. 5 § rättegångsbalken

Rättsfall

NJA 2017 s. 9, AD 1998 nr 85, AD 2017 nr 12, AD 2017 nr 22

Läs domen här

AD 31/18.pdf (öppnas i nytt fönster)